ງ າ ນ ສົ ບ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຮູບແບບໃໝ່

ການໄປຮ່ວມງານຊາປະນະ ກິ ດ ສົ ບ ຂອງພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນ ສ າ ເ ຫ ດ ໜຶ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຫຼາຍ ໄປຍັງຊຸມຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປັດຈຸບັນ, ງານເຫຼົ່ານັ້ນເຈົ້າພາບອາດຈະບໍ່ມີ ມ າ ດ ຕະການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ພະຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ ຖື ກ ວິທີ ລວມທັງຜູ້ທີ່ໄປຮ່ວມກໍ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວິທີ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ເພື່ອເປັນການບໍ່ໃຫ້ ເ ຫ ດ ການດັ່ງກ່າວເກີດ ຊໍ້ າ ແລ້ວ ຊໍ້ າ ອີກ, ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ​ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂັ້ນສູນກາງໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາເມື່ອ ມໍ່ ໆ ມານີ້ເຖິງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າແຂວງ 17 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດໃນງານວັນຊາປະນະ ກິ ດ ສົ ບ ທົ່ວໄປໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເພື່ອ ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົນປະຕິບັດໂດຍໄດ້ມີການແນະນໍາດັ່ງນີ້:

ສໍາລັບສະຖານທີ່ຈັດງານ ສົ ບ ເ ຈົ້ າ ພາບຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງ ວັ ດ ແ ທ ກ ອຸນຫະພູມ, ມີຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມືຢູ່ປະຕູທາງເຂົ້າງານ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ໂ ລ ງ ສົ ບ ຄວນຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ ແ ອ ອັ ດ, ປະຕິບັດໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປລະຫວ່າງ ເ ຈົ້ າ ພ າ ບ ແລະ ແຂກມາຮ່ວມທານ, ສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ສູງຕ້ອງເພີ່ມທະວີໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຈໍາກັດເວລາໃນການເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ງານ, ຈັດຫາບ່ອນລ້າງມືດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ພ້ອມສະບູ, ເຈ້ຍເຊັດມື, ຖັງ ຂີ້ ເ ຫ ຍື້ ອ ທີ່ມີຝາປິດ ແລະ ຕິ ດ ປ້າຍ ເ ຕື ອ ນ ທຸກຄົນຕ້ອງ ລ້ າ ງ ມືເລື້ອຍໆ, ທຸກຄົນທີ່ມາຮ່ວມງານ ຫຼື ຮັບໃຊ້ໃນງານຕ້ອງ ໃ ສ່ ຜ້າອັດປາກ-ດັງຕະຫຼອດເວລາ, ໝັ່ນ ລ້ າ ງ ມື ດ້ວຍເຈວທີ່ມີ ທ າ ດ ເ ຫຼົ້ າ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຈັດບ່ອນນັ່ງໃຫ້ພຣະສົງ, ເ ຈົ້ າ ພ າ ບ ແລະ ແຂກມາຮ່ວມງານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ພິທີການຕ່າງໆຄວນເຮັດ ກ ະ ທັ ດ ຮັ ດ ແລະ ໃຊ້ເວລາສັ້ນ,

ໃນແຕ່ລະວັນ ເ ຈົ້ າ ພ າ ບ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຫຼັ ກ ອ ະ ນ າ ໄ ມ, ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ແລະ ກໍ າ ຈັ ດ ຂີ້ ເ ຫ ຍື້ ອ ດ້ວຍວິທີທີ່ ຖື ກ ຕ້ອງ, ແຂກທີ່ມາຮ່ວມງານຕ້ອງ ກັ່ ນ ຕ ອ ງ ດ້ວຍວິທີການ ແ ທ ກ ອຸ ນ ຫະພູມ ແລະ ລ້ າ ງ ມື ດ້ວຍ ເ ຫຼົ້ າ 75% ຫຼື ເຈວ ລ້ າ ງ ມືທີ່ມີ ທ າ ດ ເ ຫຼົ້ າ ເມື່ອພົບວ່າ ອຸ ນ ຫ ະ ພູ ມ ເກີນ 37,5 ອົງສາ ຫຼື ມີອາການທາງ ລ ະ ບົ ບ ຫາຍໃຈ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກເຂດ ສ່ ຽ ງ ຫ້ າ ມ ເຂົ້າໃນງານ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ, ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງຕະຫຼອດເວລາ, ລ້ າ ງ ມືທຸກຄັ້ງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຫ້າມໃຊ້ຈອກ, ຈານ, ຖ້ວຍ, ຈອງ, ບ່ວງ, ໄມ້ທູ່ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ອາຫານຕ້ອງສຸກດີ ແລະ ປະຕິບັດ ຖື ກ ຫຼັ ກ ອ ະ ນ າ ໄ ມ, ຫ້ າ ມ ຫຼິ້ນການ ພ ະ ນັ ນ ທຸກ ປ ະ ເ ພ ດ ພາຍໃນງານ,

ກ່ອນອອກຈາກງານຕ້ອງ ລ້ າ ງ ມືດ້ວຍເຈວ. ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ໄດ້ແນະນໍາຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບວັນຊາປະນະ ກິ ດ ສົ ບ ເ ຈົ້ າ ພ າ ບ ຕ້ອງມີການກະກຽມສະຖານທີ່ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແນໃສ່ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມ ແ ອ ອັ ດ, ຕ້ອງກະກຽມຜ້າອັດປາກ-ດັງສໍາຮອງໄວ້, ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນເວລານັ່ງ ແລະ ເວລາໄປວາງດອກໄມ້, ທູບ-ທຽນ, ຫຼັງ ເ ສັ ດ ພິທີຕ້ອງ ລ້ າ ງ ມືທີ່ ເ ຈົ້ າ ພ າ ບ ຈັດກຽມໄວ້, ຕ້ອງມີການເກັບມ້ຽນ ແລະ ກໍ ຳ ຈັ ດ ຂີ້ ເ ຫ ຍື້ ອ ຢ່າງ ຖື ກ ວິທີ. ສໍາລັບສະຖານທີ່ ເ ລີ ກ ມຸງຄຸນຜູ້ທີ່ມາຮ່ວມງານຕ້ອງກັ່ນຕອງດ້ວຍວິທີການ ແ ທ ກ ອຸ ນ ຫ ະ ພູ ມ ແລະ ລ້ າ ງ ມືດ້ວຍ ເ ຫຼົ້ າ 75% ຫຼື ເຈວລ້າງມື ເມື່ອ ພົ ບ ວ່າ ອຸ ນ ຫ ະ ພູ ມ ເກີນ 37,5 ອົງສາ

ຫຼື ມີອາການທາງ ລ ະ ບົ ບ ຫາຍໃຈ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກເຂດ ສ່ ຽ ງ ຫ້ າ ມ ເຂົ້າໃນງານ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ, ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ, ການໃສ່ ບ າ ດ ໃຫ້ມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ, ລ້ າ ງ ມືທຸກຄັ້ງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ຮັ ບ ປະທານອາຫານ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຫ້ າ ມ ໃຊ້ຈານ, ຖ້ວຍ, ຈອງ, ບ່ວງ, ໄມ້ທູ່ ຮ່ ວ ມ ກັບຄົນອື່ນ, ອາຫານຕ້ອງສຸກດີ ແລະ ປະຕິບັດ ຖື ກ ຫຼັ ກ ອ ະ ນ າ ໄ ມ, ກ່ອນອອກຈາກງານຕ້ອງ ລ້ າ ງ ມືດ້ວຍເຈວ, ຕ້ອງມີການ ອ ະ ນ າ ໄ ມ ແລະ ກໍ າ ຈັ ດ ຂີ້ ເ ຫ ຍື້ ອ ດ້ວຍວິທີທີ່ ຖື ກ ຕ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ.