ທີ່ ສູນແຍກປ່ຽວ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຫຼັ ກ 27

ສູນແຍກປ່ຽວ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຫຼັ ກ 27 ບ້ານໄຜ່ລ້ອມ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 23/9/2021 ຈາກ ແ ພ ດ ຄົ ນ ໜື່ ງ ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ພວກເຈົ້າ ຮ້ ອ ນ ພວກຂ້ອຍ ແ ຮ ງ ຮ້ ອ ນ ກ່ວາພວກເຈົ້າ ແຕ່ພວກຂ້ອຍ ກໍ່ ສູ້ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນ ປ ອ ດ ໄ ພ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ

ປ ະ ຕິ ບັ ດ ຕາມ ກົ ດ ລ ະ ບ ຽ ບ ທີ່ ປ ະ ກ າ ດ ແດ່ທ້ອນ ຂ້ອຍເວົ້າຄໍຈົນ ແ ຫ້ ງ ແຕ່ບໍ່… ​ຖ້າພວກເຈົ້າ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ຕາມ ພວກເຮົາຈັງພໍມີ ກ ຳ ລັ ງ ໃ ຈ ເຮັດວຽກ ບາງຄົນບໍ່ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ເ ລີ ຍ ຄວາມ ເ ຫຼື ອ ໃ ຈ ບາງຄຳອາດຈະ ອ ອ ກ ສ ຽ ງ ບໍ່ ມ່ ວ ນ ຫູ ແນ່”

Facebook Comments Box

Similar Posts