ພາບບັນຍາກາດການ ລັ ອ ກ ດ າ ວ ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ 22/9/2021 ບັນຍາກາດຂອງການ ລັ ອ ກ ດ າ ວ ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າມີຄວາມ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ພໍສົມຄວນ ພວກເຮົາຈະ ຜ່ າ ນ ວິ ກິ ດ ນີ້ໄປ ພ້ ອ ມ ໆ ກັນ ຢູ່ເຮືອນ ຫ ລຸ ດ ເ ຊື້ ອ ເພື່ອ ຊ າ ດ ລ າ ວ ສູ້ ໆ