ພ ະ ນັກງານແພດວິ ເ ຄ າ ະ ຮັບມືໂຄ ວິ ດ ຢ່າງ ໜັ ກ ໜ່ວງ

ພ ະ ນັກງານແພດວິເຄາະແມ່ນໜຶ່ງໃນໜ່ວຍງານທີ່ ຮັ ບ ມືກັບການ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໜັກ ໜ່ ວ ງ ທີ່ສຸດ. ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການ ລ ະ ບ າ ດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020, ມາຮອດປັດຈຸບັນທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມສາມາດກວດຊອກຫາ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ດ້ວຍວິທີວິ ເ ຄ າ ະ ທີ່ໄດ້ມາດ ຕ ະ ຖານສາກົນ. ຮອດວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021, ສປປ ລາວ ໄດ້ເກັບ ແລະ ກວດຕົວຢ່າງທັງໝົດ 702,402 ຕົວຢ່າງ ເຊິ່ງມາຈາກ ບຸ ກ ຄົນທົ່ວໄປ 503,947 ຕົວຢ່າງ, ແ ຮ ງ ງານ 198,455 ຕົວຢ່າງ ເຊິ່ງໃນນີ້ມີ 34,018 ຕົວຢ່າງທີ່ໃຫ້ ຜົ ນ ບວກ. ການເກັບ ແລະ ກວດຕົວຢ່າງແມ່ນມີມູນຄ່າ ມ ະ ຫາສານ ແລະ ຈຸດທີ່ສຳ ຄັ ນ ຫຼາຍກໍຄື ໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ອາໄສເຫື່ອ ແ ຮ ງ ຂອງ ບຸ ກ ຄະລາກອນທີ່ມີຢ່າງ ຈຳ ກັດ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ໜັ ກ ຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນເວລາເກືອບ 2 ປີ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ດ້ວຍການຢູ່ເຮືອນ ແລະ ບໍ່ເອົາຕົນເອງໄປຢູ່ບ່ອນສ່ຽງໃນໄລ ຍ ະ ທີ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຊຸມ ຊົ ນ.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈນຳກັນວ່າ ເຮົາຈະຄວບ ຄຸ ມ ການ ລ ະ ບ າ ດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກຄົນ ຮ່ ວ ມ ມືກັນປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການທາງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ມາດ ຕ ະ ການທາງສັງຄົມ. ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງ ປ້ ອ ງ ກັນຕົນເອງ ແລະ ປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການທີ່ທາງແພດ-ໝໍແນະນຳໃຫ້ ເ ຄັ່ ງ ຄັດ ແລະ ປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການທາງສັງຄົມທີ່ມີການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລ ຍ ະ ຕາມສະພາບຂອງການ ລ ະ ບ າ ດ. ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ພ້ອມພຽງກັນແມ່ນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ພຽງໜຶ່ງຄົນສາມາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ເປັນວົງກ້ວາງໄດ້ໃນໄລຍະເວລາອັນ ສັ້ ນ ແລະ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສ່ວນຫຼາຍກໍບໍ່ສະແດງອາການເຊິ່ງທ່ານສາມາດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ແລະ ແຜ່ໄປໃຫ້ຄົນອື່ນຕໍ່. ຂໍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າການກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດພຽງຢ່າງດຽວຈະບໍ່ສາມາດຄວບ ຄຸ ມ ການລະ ບ າ ດ ໄດ້ ພວກເຮົາທຸກ ຄົ ນ ຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງຄວບຄູ່ກັນໃຫ້ມີປະ ສິ ດ ທິພາບທີ່ສຸດ.