ລາຍລະອຽດຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດໃໝ່ 1 ຄົນຈາກໂຄ ວິ ດ

ຂໍ້ມູນ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃໝ່ 1 ຄົ ນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021