ກີນ ຢ າ ຟອກຜິວຂາວເກືອບໃກ້ ຕ າ ຍ ຈົນໄປໂຮງໝໍເພາະ ເ ຈັ ບ ທໍ ລະມານຫຼາຍ

ຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ຊື່ M’xam Svnh ໄດ້ ໂ ພ ສ ໃນວັນທີ 21/10/2021 ວ່າ: ຊິ ຂໍມາ ເ ຕື ອ ນ ຄົນທີ ກ ຳ ລັງກິນ ຢ າ ດີ ທ໋ ອ ກ ໂຕນີ້ ສະເພາະສ່ວນ ໂ ຕ ເປັນຄົນກີນ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຫລາຍເກຶອບ ຕ າ ຍ

ຍ້ອນ ເ ຈັ ບ ຫົ ວ ຕີ ນ ມື ຊາໄປຫມົດທັງ ເ ຈັ ບ ທ້ອງ ທັງ ຮ າ ກ ຈົນຫມົດຄືນ ຈົນໄດ້ໄປໂຮງຫມໍ, ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ຕາ ຢ້ າ ນ ສາວ ໂ ພ ສ ເ ຕື ອ ນ

ເກືອບເອົາຊີ ວິ ດ ບໍ່ ລອດຍ້ອນກິນ ດີ ທ໋ ອ ກ ໂຕນີ້ເປັນ ຕ າ ຢ້ າ ນ ແທ້ ສາວ ໂ ພ ສ ເ ຕື ອ ນ ກິນ ດີ ທ໋ ອ ກ ໂຕນີ້ ເ ຈັ ບ ຫົ ວ ຕີ ນ ມື ຊາໄປໝົດ ຈົ ນ ໄດ້ໄປໂຮງຫມໍ