ກະຊວງການເງິນ ຜ່ອນຜັນສັ່ງຫຼຸດລາຍຈ່າຍ ງວດ IV 2021

ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 2084/ກງ ແລະແຈ້ງການເລກທີ 3330/ກງ, ທັງເປັນແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃນງວດ IV ປີ 2021; ລັດຖະມົນ ຕ ີ ກະຊວງການເງິນອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 5081/ກງ, ວັນທີ 11.10.2021 ໂດຍສະພາບການລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະມີຄວາມຝືດເຄື່ອງໃນລະດັບສູງ, ການປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານສືບຕໍ່ຮັບຜົນ ກ ະ ທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດ ຄ າ ດ ຄະເນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນທ້າຍປີໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເນື່ອງຈາກຍັງລໍຖ້າການຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຄວາມອາດສາມາດຈັດເກັບໄດ້ຈາກຂະແຫນງການແລະທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການແຈ້ງແຜນງົບປະມານງວດ 4 ປີ 2021 ໃຫ້ບັນດາຂະແຫນງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນເລື່ອນໄປເປັນເດືອນ 10/2021; ໃຫ້ຂະແຫນງການສູນກາງທ້ອງຖິ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ,

ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ພ ະ ນັກງານ, ທະ ຫ າ ນ, ຕໍ ຳ ຫຼວດ, ພ ະ ນັກງານບໍານານ, ລາຍຈ່າຍຊໍາລະຫນີ້ສິນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ລາຍຈ່າຍເງິນແຮລັດຖະບານ, ເງິນແຮທ້ອງຖິ່ນ, ລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນ (ໂຄງການກໍ່ສ້າງ) ບ້ວງເລື່ອນຈ່າຍປີ 2020 ແລະລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ລໍຖ້າການແຈ້ງ ແຜນງົບປະມານງວດ 4 ປີ 2021. ສໍາລັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາດ້ານຈໍານວນພົນ ແລະຄັງເງິນເດືອນໃຫ້ຈະແຈ້ງແລະຊັດເຈນ, ກໍລະນີມີບາງຮ່ວງລາຍຈ່າຍເຫຼືອສາມາດດັດສະເລ່ຍຮ່ວງລາຍຈ່າຍພາຍໃນ ພາກຂອງຂະແຫນງປົກຄອງ, ສຶກສາທິການແລະກີລາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ: ຫຼີກລ່ຽງການສະເຫນີແຜນເງິນເດືອນເພີ່ມເກີນຂໍ້ມູນເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ. ກໍລະນີທ້າຍປີ ຫາກແຜນລາຍຈ່າຍບໍ່ພຽງພໍ ໃຫ້ລາຍງານເປັນອັນສະເພາະ, ພ້ອມທັງສັງລວມຂໍ້ມູນລະອຽດສົ່ງເຖິງກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເບີກຈ່າຍຈາກສູນກາງໂດຍກົງ; ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງີນບໍາເນັດເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນປີ 2020 ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 50% ຈາກການມອບພັນທະອ່ວາຍຫນີ້ສາມແຈໄລຍະ 1 ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕ ີ ສະບັບ ເລກທີ 1178/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 16.09. 2021.

ເປົ້າຫມາຍການນໍາໃຊ້ໃຫ້ຈັດບຸລົມະສິດເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9; ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງສືບຕໍ່ຈັດສັນເຂົ້າໃສ່ການຊໍາລະຫນີ້ຄ່າໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ໂທລະຄົມ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການສ້າງອາຊີບ-ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ວຽກງານສົ່ງເສີມການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ການຊໍາລະຫນີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງ; ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ພາຫະນະ, ກໍລະນີຈໍາເປັນໃຫ້ປະສານຫາຄະນະສະເພາະກິດຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 40/ນຍ, ລົງວັນທີ 03.07.2020; ການເຄື່ອນຍ້າຍເງີນ ຫຼື ດຸ່ນດ່ຽງເງິນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມແຜນຂາດດຸນໃນແຕ່ລະດືອນໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄລ່ລຽງລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍອດເຫຼືອເງິນຕົວຈິງ ໃຫ້ລະອຽດ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະເງີນນະໂຍບາຍໃຫ້ສາມາດເບີກຈ່າຍໄດ້ປົກກະຕິ, ກໍລະນີແຫຼ່ງເງິນບໍ່ພຽງພໍຍ້ອນຈັດເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນມອບໃຫ້ຄັງເງີນປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນສົມທົບກັບຂະແຫນງງົບປະມານ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍງົບປະມານເພື່ອຄົ້ນຄົວຫຼຸດຜ່ອນບາງລາຍຈ່າຍຂອງຕົນເປັນຕົ້ນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ, ລາຍຈ່າຍດັດສົມ-ສົ່ງເສີມ, ໃຫມ່ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆ. ມາດ ຕ ະ ການປະຕິບັດແລະຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ

1) ໃຫ້ຂະແຫນງການສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນເອົາໃຈໃສ່ເລືອກເຟັ້ນ ແລະປະຕິບັດສະເພາະບາງຮ່ວງລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນຂອງຂະແຫນງການຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໃຫ້ສືບຕໍ່ປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸມັດແລະຂໍ້ຖອນນໍາຂະແຫນງ ຄ້ າ ເງິນບົນພື້ນຖານ ແຜນງົບປະມານ 9 ເດືອນ ແລະການອະນຸມັດຂອງຂະແຫນງງົບປະມານຜ່ານມາ;

2) ບໍ່ໃຫ້ສະຫນີອະນຸມັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຈາກຂະແຫນງງົບປະມານ ແລະປະກອບໃບຖອນເງິນ ເຖິງຂະແຫນງຄັງເງິນບາງຮ່ວງລາຍຈ່າຍ ຄ າ ດ ວ່າບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນລາຍຈ່າຍໄປວຽກທາງການພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ລາຍຈ່າຍຈັດກອງປະຊຸມ-ສໍາມະນາ, ລາຍຈ່າຍຮັບແຂກ, ຊື້ໃຫມ່, ລາຍຈ່າຍໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ນອນໃນແຜນລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປີ 2021 ແລະລາຍຈ່າຍຊ່ວງອື່ນໆ ຕາມມາດ ຕ ະ ການຕ່າງໆຂອງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະຂັ້ນແຂວງໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມແລະ ແກ້ໄຂການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9;

3) ໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະຄັງເງິນປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການກວດກາເອກະສານກ່ອນຈ່າຍໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ສໍາລັບລາຍຈ່າຍທີ່ ຄ າ ດ ວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຂະແຫນງງົບປະມານແມ່ນບໍ່ໃຫ້ປະກອບໃບຖອນເງິນ ແລະໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກໃນລະບົບຄັງເງິນ, ສໍາລັບໃບຖອນທີ່ໄດ້ປະກອບກາຂະແຫນງ ຄັງເງິນແລ້ວໃຫ້ຍົກ ເ ລີ ກ ອອກຈາກລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ;

4) ບໍ່ໃຫ້ຫົວຫນ່ວຍງົບປະມານປະກອບເອກະສານຂໍ້ຖອນເງິນຕາມແຜນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະຖອນເງິນສົດມາຮັກສາໄວ້ໃນຄັງຂອງຫົວຫນ່ວຍງົບປະມານໃນຮ່ວງລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນເປັນຕົ້ນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ, ດັດສົ້ມ-ສົ່ງເສີມວິຊາການ, ຊື້ໃຫມ່ ແລະ ຮ່ວງອື່ນໆທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ, ບັນດາລາຍຈ່າຍຕ່າງໆຂ້າງເທິງນີ້ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ຖືເປັນການປະຢັດແລະຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການ ດັດສະເລ່ຍໄປໃສ່ຮວງອື່ນຍົກເວັ້ນຮ່ວງລາຍຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າ, ນ້ໍາປະປາ-ຄ່າ ໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ມີຫນີ້ຄ້າງຊໍາລະ. ມາດ ຕ ະ ການປະຕິບັດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນຂອງລັດ

1) ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນຂອງລັດປີ 2021 ໃຫ້ຖືເອົາການເບີກຈ່າຍເງິນບ້ວງເລື່ອນຈ່າຍປີ 2020 (ຍົກເວັ້ນໂຄງການສົ່ງເສົ້ມວິຊາການ) ເປັນບູລົມະສົດ ແລະສົບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນຂອງລັດປີ 2021 ບົນພື້ນຖານຄວາມອາດສາມາດ ຕົວຈິງຂອງງົບປະມານໄລຍະທ້າຍປີ;

2) ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະແຫນງການສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ (ເຈົ້າຂອງໂຄງການ) ສະເຫນີຂໍອະນຸມັດແລະຂໍ້ຖອນເງີນໂຄງການ ສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ນອນໃນ ແຜນລົງທຶນຂອງລັດປີ 2021 ລວມທັງບ້ວງເລື່ອນຈ່າຍຈາກປີ 2020. ສະເຫນີ ໃຫ້ຂະແຫນງແຜນການແລະການລົງທືນບໍ່ອອກໃບ ຢັ້ງຢືນໃຫ້ບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນປີ 2021, ກໍລະນີທີໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະປະກອບເອກະສານເຖົງຂະແຫນງການເງິນແລ້ວໃຫ້ຂະແຫນງງົບປະມານ ແລະ ຂະແຫນງຄັງເງີນໂຈະການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍດັ່ງກ່າວແລະຍົກ ເ ລີ ກ ຂໍ້ມຸນອອກຈາກລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ, ບັນດາໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ງົບປະມານໃນປີ 2021 ລວມທັງບ້ວງເລື່ອນຈ່າຍຈາກປີ 2020 ຖືເປັນການປະຢັດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍງົບປະມານໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກຍອດແຜນງົບປະມານ ດັ່ງກ່າວໄປສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນປີ 2022 ຫຼືປີຕໍ່ໄປ; ສ່ວນການລົງເຄື່ອນໄຫວ ແລະປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂື້ນແຜນງົບປະມານປີ 2022 ຕາມລະບຽບການ.