ເຕືອນໄພ ພ ະ ຍາດອັນ ຕ ະ ລາຍຕໍ່ລັດຖະ ກ ອ ນ

10 ພ ະ ຍາດທີ່ອັນ ຕ ະ ລາຍ ຕໍ່ ພ ະ ນັກງານລັດຖະ ກ ອ ນ.

ພະຍາດທີ່ 1

ພະຍາດທີ່ 3

ພະຍາດທີ່ 4

ພະຍາດທີ່ 6

ພະຍາດທີ່ 7

ພະຍາດທີ່ 8

ພະຍາດທີ່ 9

ພະຍາດທີ່ 10