ແຈ້ງການຈາກໂຮງຮຽນຫຼຽວໂຕ້

ໂຮງຮຽນຫຼຽວໂຕ້ບໍ່ສາມາດເປີດການຮຽນການສອນໄດ້ເທື່ອ