ຫຼັງຈາກຫາຍປ່ວຍຈາກໂຄວິດອາດຈະມີປັນຫາດ້ານສະໝອງ

ຜົນການສຶກສາສະບັບໃໝ່ລະບຸວ່າ ຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ປະສົບບັນຫາດ້ານການຮັບຮູ້ ແລະ ພຶດຕິກຳໃນໄລຍະ 2 ເດືອນຫຼັງອອກຈາກໂຮງໝໍ. ຜົນການສຶກສາດ້ານການຮັບຮູ້ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກຫາຍປ່ວຍ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມສະຖາບັນປະສາດວິທະຍາເອີຣົບ

ຄັ້ງທີ 7 ປະຈຳປີ 2021 ລະບຸວ່າ ຈາກການຕິດຕາມຄົນເຈັບທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວໃນໄລຍະ 8 ອາທິດ ພົບບັນຫາດ້ານຄວາມຈື່ຈຳ, ການຮັບຮູ້ມິຕິສຳພັນ ແລະ ການປະມວນຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງອາດເປັນຜົນຈາກໄວຣັສ. ໄດ້ສະຫຼຸບເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້ມາໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ກັນດັ່ງນີ້:

– ຄົນເຈັບ 1 ໃນ 5 ມີພາວະ PTSD ຫຼື ພາວະປ່ວຍທາງຈິດໃຈເມື່ອປະເຊີນກັບເຫດການທີ່ກະທົບກະເທືອນຈິດໃຈຢ່າງຮຸນແຮງ.
– 16% ມີພາວະຊຶມເສົ້າ
– ຄົນເຈັບ 50% ມີບັນຫາດ້ານການຮັບຮູ້
– 16% ມີບັນກາດ້ານການບໍລິຫານຈັດການຂອງສະໝອງ (ການຄວບຄຸມຄວາມຈຳເພື່ອໃຊ້ງານ, ການຄິດຢ່າງຢືດຢຸ່ນ ແລະ ການປະມວນຂໍ້ມູນ)

– 6% ປະສົບບັນຫາການຮັບຮູ້ມິຕິສຳພັນ (ແຍກຄວາມເລິກ ແລະ ມິຕິໄດ້ລຳບາກ)
– 6% ມີບັນຫາຄວາມຈຳບົກພ່ອງ
– 25% ມີອາການທັງໝົດຂ້າງເທິງຮ່ວມກັນ
– ບັນຫາກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ ແລະ ຈິດໃຈມີອາການຮຸນແຮງກວ່າຫຼາຍໃນກຸ່ມທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ເຊິ່ງຄົນເຈັບອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 50 ປີ ສ່ວນໃຫຍ່ມີບັນຫາດ້ານການບໍລິຫານຈັດການຂອງສະໝອງ

ນອກຈາກນັ້ນ, ຈາກການສັງເກດກຸ່ມຕົວຢ່າງດຽວກັນ ເວລາ 10 ເດືອນຫຼັງຈາກຫາຍເຊົາຈາກໂຄວິດ-19 ພົບວ່າ ບັນຫາດ້ານການຮັບຮູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 53% ເຫຼືອ 36% ແຕ່ພາວະ PTSD ແລະ ພາວະຊຶມເສົ້າຍັງຄົງຢູ່.

ທັງນີ້ ບັນຫາດ້ານການບໍລິຫານຈັດການຂອງສະໝອງເປັນບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ເນື່ອງຈາກເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຈົດຈໍ່, ວາງແຜນ, ຄິດຢ່າງຢືດຢຸ່ນ ແລະ ຈື່ຈຳສິ່ງຕ່າງໆ ໂດຍອາການເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນເຈັບທີ່ຢູ່ໃນໄວເຮັດວຽກຫຼາຍເຖິງ 3 ໃນ 4.