ຟ້າທະລາຍໂຈນ ແລະ ກະຊາຍຂາວ ສາມາດ ຕ້ າ ນ ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້

ມີສະໝຸນໄພ ຟ້າທະລາຍໂຈນ

ແລະ ກະຊາຍຂາວ

ຕົ້ມກີນເພື່ອ ຕ້ າ ນ ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້ ຢາສະໝຸນໄພພື້ນເມືອງມີຊັບພະຄຸນທາງຢາຫຼາຍ ສາມາດຕ້ານ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້