ກຽມຮັບມືກັບ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນວັນທີ 24-26 ກັນຍາ

ຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ຂັ້ນສູນກາງ​ ແຈ້ງເລື່ອງກະກຽມຮັບມືກັບ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະ ວັນທີ 24-26 ກັນຍາ 2021. ເນື່ອງຈາກຮ່ອງຄວາມ ກົ ດ ດັ ນ ອາກາດຕໍ່າ ຫຼື ຮ່ອງຝົນ ໄດ້ພັດຜ່ານເຂດພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ປ່ອງໃສ່ຄວາມ ກົ ດ ດັ ນ ອາກາດຕໍ່າ ທີ່ປົກຄຸມຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ຕອນກາງດ້ວຍ ກ ຳ ລັ ງ ແ ຮ ງ ຄ າ ດ ວ່າຈະເພີ່ມ ກໍ າ ລັ ງ ແ ຮ ງ ຂຶ້ນກາຍເປັນພາຍຸເຂດຮ້ອນ ແລະ ຈະເດືອນຜ່ານພາກກາງ​ ຫາ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 24-25 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ເຊິ່ງຈະສົ່ງ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ສະພາບອາກາດ ດັ່ງນີ້:

+ ໄລຍະວັນທີ 23-25 ກັນຍາ 2001 ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໜັ ກ ຫາ ໜັ ກ ຫຼາຍ ແລະ ລົມ ພັ ດ ແ ຮ ງ ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ອັດຕະປື, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ມີ ຕົ້ນໄມ້ ຫັ ກ ລົ້ ມ, ຫຼັງຄາເຮືອນເປ່ເພ, ນ້ຳຖ້ວມອັ່ງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມປົ່ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ.​

+ ໄລຍະວັນທີ 24-26 ກັນຍາ 2021 ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ໜັ ກ ແລະ ລົມ ພັ ດ ແ ຮ ງ ຢູ່ເຂດພາກກາງ​ ແລະ ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເກີດມີ ນ້ຳຖ້ວມ ກ ະ ທັ ນ ຫັ ນ, ນ້ຳຖ້ວມຊຸ​ ແລະ ດິນເຈື່ອນ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ.

ສະນັ້ນ, ໃນນາມປະທານຄະນະ ກ ຳ ມ ະ ກ າ ນ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ຂັ້ນສູນກາງ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງຄະນະກາມະການ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອ ກ ຽ ມ ພ້ອມຮັບມື້ດັ່ງນີ້:

1.​ ໃຫ້ ຕິ ດ ຕ າ ມ ສະພາບການ ປ່ ຽ ນ ແ ປ ງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະ ສ າ ດ,​ ພ້ອມທັງ ແ ຈ້ ງ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົ້ນ ກະ ກ ຽ ມ ຄວາມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ ສຸ ກ ເ ສີ ນ ກັບ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ທີ່ອາດຈະ ເ ກີ ດ ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 24-26 ກັນຍາ​ນີ້.​

2.​ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະລົງ ຕິ ດ ຕ າ ມ ລະດັບນ້ຳ ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ມີ ສ ະ ຕິ ລ ະ ວັ ງ ຕົວຕໍ່ສະພາບ ເ ຫ ດ ການດິນເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມຊູ, ນ້ຳຖ້ວມຢີ່ງ ແລະ ລົມ ພັ ດ ແ ຮ ງ ທີ່ອາດຈະ ເ ກີ ດ ຂຶ້ນ ພ້ອມທັງກຽມພ້ອມດ້ານພາຫະນະ,​ ອຸປະກອນ, ສະຖານທີ່ບ່ອນ ຫຼົ ບ ໄ ພ ຊົ່ວຄາວ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ຈຳເປັນ ຮັ ບ ຮ ອ ງ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.​

3.​ ໃຫ້ ກໍ າ ລັ ງ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຊາດ- ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຄວາມສະຫົງບ ກະ ກ ຽ ມ ທາງດ້ານ ກ ຳ ລັ ງ ພົນ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອ ກ ຽ ມ ພ້ອມໃຫ້ການ ກ ອ ບ ກູ້ ແລະ ຊ່ ວ ຍ ເ ຫຼື ອ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ໃນກໍລະນີມີ ເ ຫ ຕ ການ ສຸ ກ ເ ສີ ນ ໃຫ້ທັນສະພາບການ.​

4.​ ປ ະ ກ າ ດ, ແ ຈ້ ງ ເຕືອນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃຫ້ ຮັ ບ ຊ າ ບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ມີ ສ ະ ຕິ ລ ະ ວັ ງ ຕົວ, ກຽມພ້ອມ ຍົ ກ ຍ້ າ ຍ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ, ເກັບ ມ້ ຽ ນ ສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ, ກຽມ ຍົ ກ ຍ້ າ ຍ ສັ ດ ລ້ຽງ, ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ແລະ ຮັບມືກັບ ເ ຫ ດ ການ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ທີ່ອາດ ເ ກີ ດ ຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ.