ຂໍ້ ຄ ວ າ ມ ສົ່ ງ ແ ຮ ງ ໃ ຈ ໃ ຫ້ ແ ພ ດ ໝໍ

ວັນທີ 23/9/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມື້ ນີ້ ໄດ້ເຫັນ ຂໍ້ຄວາມທີ່ ປ ະ ທັ ບ ໃ ຈ ຂອງ ບ່າວ ກູ້ ໄ ພ, ໂດຍໄດ້ ຂ ຽ ນ ຂໍ້ຄວາມ ສົ່ງ ແ ຮ ງ ໃ ຈ ໃຫ້ ແ ພ ດ ໝໍ ວ່າ: ເຮົາເປັນພຽງ ດ່ າ ນ ໜ້ າ

+ຖາມ: ວ່າເຮົາ ເ ມື່ ອ ຍ ບໍ່?

ຕອບ: ແນ່ນອນເຮົາ ເ ມື່ ອ ຍ ແຕ່ໝໍທີ່ຢູ່ ໂ ຮ ງ ໝໍ ແລະ ແ ພ ດ ທີ່ຢູ່ ໂ ຮ ງ ໝໍ ສະໜາມ ເ ມື່ ອ ຍ ກວ່າພວກເຮົາອີກ

+ຖາມວ່າ: ເຮົາຮ້ອນບໍ່?

ຕອບ:ແນ່ນອນເຮົາຮ້ອນແຕ່ທ່ານໝໍເພິ່ນຍິ່ງຮ້ອນກວ່າເຮົາອີກເພ່ະເພິ່ນຕ້ອງໃສ່ຊຸດນີ້ເບິດມື້

+ຖາມວ່າ: ເຮົາ ສ່ ຽ ງ ບໍ່?

ຕອບ: ແນ່ນອນເຮົາມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ 100% ແຕ່ ແ ພ ດ ໝໍ ທີ່ເພິ່ນໃກ້ຊິດກັບຜູ້ ປ່ ວ ຍ ເ ບິ ດ ມື້ ເພິ່ນມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ກວ່າເຮົາ 1,000% ເຮົາ ເ ມື່ ອ ຍ ເຮົາ ຮ້ ອ ນ ເຮົາ ຕ າ ຍ ເຮົາກະບໍ່ ເ ປັ ນ ຫ ຍັ ງ ເພາະ ກ ຳ ລັ ງ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕອນນີ້ຄື ກ ຳ ລັ ງ ແ ພ ດ ໝໍ ເອົາໃຈ ຊ່ ວ ຍ ແ ພ ດ ໝໍ ທຸກທ່ານ.