ຝົນ ຕົ ກ ຄື ນ ດ ຽ ວ ນ້ຳ ຖ້ ວ ມ ບ້ າ ນ ແ ລ້ ວ ຢູ່ ແ ຂ ວ ງ ສ າ ລ ະ ວັ ນ

ຜູ້ ໃ ຊ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ຊື່ LarNoy Vlc ໄ ດ້ ໂ ພ ສ ໃ ນ ວັ ນ ທີ 24/9/2021 ວ່າ: ປ ະ ຫ ວັ ດ ສ າ ດ ຊ້ຳ ຮ ອ ຍ ສິ່ ງ ທີ່ ບໍ່ ຢ າ ກ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ ກ ະ ເ ກີ ດ ນ້ຳ ໄ ຫ ລ່ ຫ ລັ່ ງ ເ ຂົ້ າ ຮ້ າ ນ ເ ອົ າ ຫ ຍັ ງ ກ ະ ບໍ່ ທັ ນ.

ຝົ ນ ຕົ ກ ຄື ນ ດ ຽ ວ ນ້ຳ ມ າ ແ ຕ່ ໃ ສ ເ ດ ນໍ ນ້ຳ ຖ້ ວ ມ ບ້ າ ນ ແ ລ້ ວ ຢູ່ ແ ຂ ວ ງ ສ າ ລ ະ ວັ ນ, ເ ມື ອ ງ ເ ລົ່ າ ງ າ ມ, ບ້ າ ນ ຫ້ ວ ຍ ແ ສ ງ. ສູ້ ພີ້ ນ້ ອ ງ ຊ າ ວ ແ ຂ ວ ງ ສ າ ວ ລ ະ ວັ ນ ຂໍ ໃ ຫ້ ຜ່ າ ນ ພົ້ ນ ໄປ ດ້ ວ ຍ ດີີ