ຄົນຫ້ອງແຖວຕັ້ງວົງ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ແຊວຊະ ມ່ ວ ນ ໆ

ນຳໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ປັ ບ ໃ ໝ ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຍັງຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ໃນເວລາ 17 ໂມງ 35 ນາທີ ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021, ປກສ ກຸ່ມດົງໂດກ ແລະ ທ ະ ຫ າ ນ ເມືອງປະຈຳກຸ່ມດົງໂດກໃດ້ ສົ ມ ທົ ບ ກັບການຈັດຕັ້ງ ບ້ານນາທົ່ມ ເມືອງໄຊທານີ ນວ ລົງ ກ ວ ດ ກາພົບເຫັນຊາວໜຸ່ມ ຈຳນວນ 6 ຄົນ ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດບ້ານນາທົ່ມ ເຊິ່ງເປັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ ຈຶ່ງໄດ້ ເ ຊີ ນ ພ ວ ກ ກ່ ຽ ວ ຂຶ້ນມາຫ້ອງການບ້ານເພື່ອສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ເຮັດບົດ ບັ ນ ທຶ ກ

ພ້ອມນຳໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ປັ ບ ໃ ໝ ເປັນເງິນ 1,200,000 ກີບ. ການ ຕັ້ ງ ວົ ງ ຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ເປັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ ແລະ ຍັງເປັນ ສ າ ເ ຫ ດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂະຫຍາຍສູ່ ວົ ງ ກ ວ້ າ ງ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ສັງຄົມຖ້າພົບເຫັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ດັ່ງກ່າວແຈ້ງມາເບີວອບແອັບ ປກສ ນວ 020 28899774.

Facebook Comments Box

Similar Posts