ເມືອງເລົ່າງາມ ນໍ້ າ ຖ້ ວ ມ ຄວນ ຍ້ າ ຍ ໄ ປ ບ່ອນ ປ ອ ດ ໄພ

ດ່ວນ ນໍ້ າ ຖ້ ວ ມ ເຮືອນປະຊາຊົນ ເຂດ ບ້ານຫ້ວຍແສງ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລະວັນ, ເນື່ອງຈາກຝົນ ຕົ ກ ໜັ ກ ຕໍ່ເນື່ອງ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ ບ່ ອ ນ ສູ ງ ແລະ ຍ້ າ ຍ ໄ ປ ບ່ອນ ປ ອ ດ ໄພ. ເວລາ 10:00 ໂມງ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021