ນັ ກ ສື ກ ສ າ ລ າ ວ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ ຫ ວ ຽ ດ ນາມອາດເສຍຊີວິດ

ວັນທີ 23/9/2021 ຜູ້ ໃ ຊ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ຄົນໜື່ງໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ສະບາຍດີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ນັ ກ ສຶ ກ ສ າ ທົ່ວພາກໃຕ້ ສສ ຫ ວ ຽ ດ ນາມ ຂໍ ແ ຈ້ ງ ລ ະ ດົ ມ ທຶ ນ ຊ່ ວ ຍ ນັກ ສຶ ກ ສ າ ລາວ ປ່ ວ ຍ ເປັນ ວັ ນ ນ ະ ໂ ລ ກ ເ ຫ ຍື່ ອ ຫຸ້ມສະຫມອງ ແລະ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9. ອາການ ສ າ ຫັ ດ ກ ຳ ລັ ງ ນອນຫ້ອງ ມໍ ລ ະ ສຸ ມ

ຫມູ່ ຂ້ າ ພ ະ ເ ຈົ້ າ ນາງ ນາລິນ ສີຫາຈັກ, ອາຍຸ 23 ປີ, ນັກ ສຶ ກ ສ າ ປີ 3 ສາຂາ ແ ພ ດ ທົ່ວໄປ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແ ພ ດ ສ າ ດ Phạ m Ngọ c Thạc h ເຂົ້າ ໂ ຮ ງ ຫ ມໍ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16/9/2021 ຍ້ອນ ຫ ມົ ດ ສ ະ ຕິ ຈາກນັ້ນ ແ ພ ດ ໄດ້ບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຜູ້ ປ່ ວ ຍ ເປັນ 7 ພະຍາດດ້ວຍກັນ ຄື:

(1). ອັ ກ ເ ສ ບ ຫ ລ ອ ດ ລົ ມ,
(2). ຂ າ ດ ເ ລື ອ ດ
(3). ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທາງເດີນ ປັ ດ ສ ະ ວ ະ,

(4). ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9,
(5). ເ ລື ອ ດ ອ ອ ກ ຢູ່ກະເພາະ ລຳ ໄ ສ້
(6). ວັ ນ ນ ະ ໂ ຣ ກ ເ ຫ ຍື່ ອ ຫຸ້ ມ ສ ະ ໝ ອ ງ,
(7). ວັ ນ ນ ະ ໂ ຣ ກ ປ ອ ດ.

ປະຈຸບັນ ຜູ້ ປ່ ວ ຍ ໄດ້ ຜ່ າ ຕັ ດ ໃຊ້ເຄື່ອງ ຊ່ ວ ຍ ຫ າ ຍ ໃ ຈ ທາງ ປ າ ກ. ຜູ້ປ່ວຍນອນ ຫ ມົ ດ ສ ະ ຕິ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20/9/2021 ຮອດປະຈຸບັນ ຍັ ງ ບໍ່ ຟື້ ນ. ເນື່ອງຈາກຜູ້ກ່ຽວ ເ ປັ ນ ຫ ລ າ ຍ ພະຍາດຂ້ອນ ຂ້ າ ງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ, ສະພາບການຕອນນີ້ຍັງຢູ່ໃນ ຂີ ດ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ. ການ ປິ່ ນ ປົ ວ ໄ ດ້ ໃຊ້ ເ ງິ ນ ໄປແລ້ວ 35,622,000 ດົ້ງ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່ າ ປິ່ ນ ປົ ວ ຕື່ມອີກ.

ດັ່ງນັ້ນ ທາງ ຄ ະ ນ ະ ສະມາຄົມອາສາສະ ຫ ມັ ກ ຊ່ ວ ຍ ເ ຫ ລື ອ ນັ ກ ສຶ ກ ສ າ ລາວ ທົ່ວພາກໃຕ້ ສສ ຫ ວ ຽ ດ ນາມ ຈຶ່ງ ແ ຈ້ ງ ລ ະ ດົ ມ ທຶ ນ ມາຍັງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຜູ້ມີ ນ້ຳ ຈິ ດ ນ້ຳ ໃ ຈ ປະກອບສ່ວນ ແລະ ຊ່ວຍ ນາງ ນາລິນ ອີງຕາມຄວາມ ສ າ ມ າ ດ ຂອງຕົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ ປ່ ວ ຍ ໃນການ ປິ່ ນ ປົ ວ ຍ າ ວ ນ າ ນ ໃນຂ້າງ ຫ ນ້ າ. ຊ່ອງທາງ ຊ່ ວ ຍ ເ ຫ ລື ອ ຜ່ານເລກບັນຊີ ນັ ກ ສຶ ກ ສ າ ທີ່ນອນຢູ່ຫ້ອງດຽວກັບ ນາງ ນາລິນ ຢູ່ຫໍພັກ ນັ ກ ສຶ ກ ສ າ ລາວປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.

ເລກບັນຊີລາວ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 030120001791315001 PHONETHIP SISANE

ເລກບັນຊີຫວຽດນາມ: ທະນາຄານ sacombank ສາຂາ Sai gon 060253841837 PHOMMACHAN POUKKHAM

ຫ ມ າ ຍ ເ ຫ ດ: ຍ້ອນຜູ້ ປ່ ວ ຍ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜ ສ າ ມ າ ດ ໄປ ເ ຝົ້ າ ລ າ ວ ຢູ່ໂຮງຫມໍ ໄ ດ້. ຍ້ອນຜູ້ ປ່ ວ ຍ ກ ຳ ລັ ງ ນອນຫ້ອງ ມໍ ລ ະ ສຸ ມ ຫ ມົ ດ ສ ະ ຕິ ຫລັບ ເ ລິ ກ ແລະ ຕາມ ກົ ດ ລ ະ ບ ຽ ບ ຂອງຫ້ອງ ມໍ ລ ະ ສຸ ມ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຖ່ າ ຍ ພ າ ບ ຜູ້ ປ່ ວ ຍ. ສະນັ້ນ ຂ້ າ ພ ະ ເ ຈົ້ າ ມີພຽງແຕ່ພາບກ່ອນ ຜູ້ ປ່ ວ ຍ ຈະເຂົ້າ ICU ເປັນ ຫ ລັ ກ ຖ າ ນ. ຂໍຂອບໃຈ ນ້ຳໃຈອ້າຍນ້ອງ ນັ ກ ສຶ ກ ສ າ ທຸກຄົນ”

Facebook Comments Box

Similar Posts