ຊາຍໜຸ່ມ ອ າ ຍຸ 18 ປີຄ້າຂາຍ ຢ າ ເ ສ ຕິ

ປ ກ ສ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈັ ບ ຜູ້ ຖື ກ ຫາ ພົວ ພັ ນ ຢ າ ເ ສ  ຕິ  ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ວິຊາສະເພາະ ໜ່ ວ ຍ ງານ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ແລະ ຕ້ າ ນ ຢ າ ເ ສ  ຕິ  ປ ກ ສ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ປະຕິບັດ ແ ຜ ນ ການ ມ້ າ ງ ລາຍ ຄ ະ ດີ ການ ຄ້ າ ຂ າ ຍ ຢ າ ເ ສ  ຕິ  ຢູ່ເຂດເມືອງປາກກະດິງ ຕົ ກ ມາຮອດເວລາ 11 ໂມງ 45 ນາທີ ຂອງວັນດຽວກັນ ສ າ ມ າ ດ ກັ ກ ຕົວ ເ ປົ້ າ ໝ າ ຍ

ທີ່ ຂັ ບ ຂີ່ ລົດຈັກເວບ 100 ສີແດງດໍຳ ຍີ່ຫໍ້ ຮອນດ້າ ທະບຽນ ຈສ 4044 ບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ ຂັ ບ ຂີ່ ມາແຕ່ທາງ ບ້ານວຽງຄຳ ມຸ່ງໜ້າ ມາ ບ້ານນາອິນ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ພໍ ເ ປົ້ າ ໝ າ ຍ ຂັບ ຂີ່ ລົດຈັກໄປຮອດ ສົ້ ນ ບ້ານນາອິນ ໄດ້ແວ່ຈອດລົດຢູ່ບໍລິເວນ ປ່ າ ແຄມທາງເພື່ອຈະ ສົ່ ງ ຢ າ ເ ສ  ຕິ  ໃຫ້ກັບຄູ່ ຮ່ ວ ມ ຂ ະ ບ ວ ນ ກ າ ນ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈື່ງໄດ້ສະ ແດງ ຕົ ວ ເຂົ້າ ຈັ ບ ກຸ ມ

ພ້ອມ ກ ວ ດ ກາພົບ ຂ ອ ງ ກ າ ງ ຢ າ ເ ສ  ຕິ  ປະ ເ ພ ດ (ຢ  ບ້ ) ທີ່ ຊຸ ກ ເຊື່ອງໄວ້ໃນຕົວຂອງ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ຈໍານວນ 2 ມັດ ລວມມີ 4,000 ເມັດມາ ດໍ າ ເ ນີ ນ ການ ສ ອ ບ ສ ວ ນ ຕາມ ລ ະ ບ ຽ ບ ກົ ດ ໝ າ ຍ. ຜ່ານການ ສື ບ ສ ວ ນ – ສ ອ ບ ສ ວ ນ ເບື້ອງຕົ້ນຈື່ງຮູ້ໄດ້ວ່າ ເ ປົ້ າ ໝ າ ຍ ດັ່ງກ່າວຊື່ ທ້າວ ບຸນເຮືອງ ສາຍເຫຼືອງ ອາຍຸ 18 ປີ ປະຊາຊົນ ຢູ່ ບ້ານທົ່ງນາມີ ເມືອງປາກກະດິງ

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວກໍ່ຮັບ ສ າ ລ ະ ພ າ  ບ ວ່າ ຢ  ບ້  ຈຳນວນ 4.000 ເມັດ ແມ່ນຂອງຕົນແທ້. ປະຈຸບັນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ພວມ ດໍ າ ເ ນີ ນ ກ າ ນ ສື ບ ສ ວ ນ – ສ ອ ບ ສ ວ ນ ຂະຫຍາຍ ຜົ ນ ຫາ ກຸ່ ມ ແ ກ້ ງ ພັ ກ ພວກທີ່ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວເພື່ອ ກັ ກ ຕົວມາ  ດຳ ເ ນີ ນ ຄ ະ ດີ ຕໍ່ພວກກ່ຽວຕາມ ລ ະ ບ ຽ ບ ກົ ດ ໝ າ ຍ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

Facebook Comments Box

Similar Posts