ຊາຍ ຄົ ນ ນີ້ ຖື ກ ເ ລ ກ 165,000,000,000 ກີ ບ

ເງິນ 400 ລ້ານ ກີ ບ ທຳມະດາໄປເລີຍ ນີ້ຄືຜູ້ໂຊກດີທີ່ ຖື ກ ເ ລ ກ ປະມານ 165,000,000,000 ກີ ບ (165 ຕື້ກີບ) Jerry Knott ຊາວ ແຄນນາດາ ຜູ້ໂຊກດີທີ່ ຖື ກ ແຈັກ ພ໋ ອ ດ 20 ລ້ານ ໂ ດ ລາແຄນນາດາ ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ເພາະ ລ າ ວ ຊື້ແລ້ວລືມກວດ ເ ລ ກ ຈົນເມື່ອ ລ າ ວ

ເດີນທາງໄປງານແຕ່ ລູ ກ ສາວຈິ່ງໄປເຫັນໃບ ຫ ວ ຍ ໃນ ກ ະ ເປົາເງິນ ເລີຍໃຫ້ ພ ະ ນັກງານຮ້ານຂາຍເຄື່ອງລອງ ກ ວ ດ ເບິ່ງ ປະກົດວ່າ ມັ ນ ຄືລາງວັນທີ່ ໜຶ່ ງ Jerry ກ່າວວ່າຈະເອົາເງິນສ່ວນ ໜຶ່ ງ ໄປ ເ ຮັ ດ ສູນບຳບັດ ຮ່ ວ ມ ກັບອ້າຍຂອງ ລ າ ວ.