ມີ ຄົ ນ ຈຳນວນໜື່ງໄປ ລັ ກ ຕັດສາຍໄຟຢູ່ເສັ້ນທາງລົດ ໄ ຟ ລາວຈີນ

ຕັ ດ ສາຍໄຟແນວໃດໃຫ້ ໂ ລ ກ ຈຳ ມັ ນ ຕ້ອງໄປ ຕັ ດ ຢູ່ເສັ້ນທາງລົດ ໄ ຟ ເພື່ອຖ່ວງຄວາມຈະ ເ ລີ ນ ຂອງຊາດ.. ດັ ບ ໄປແລ້ວ 1 ສົ ບ ແລະອາດຈະມີ ລ າ ຍ ຕໍ່ໄປ ອີກ ບໍ່ ດົນ.. ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021 ທີ່ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນໄລຍະ 350 ແ ມັ ດ ສາຍ ໄ ຟ ຂອງລົດ ໄ ຟ ລາວ- ຈີ ນ ໄດ້ ຖື ກ ຕັ ດ ຂາດ 8 ຈຸ ດ ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 5 ຢູ່ ຈຸ ດ ດັ່ງກ່າວ.

ຫາກເກີດ ເ ຫ ດ ການແບບນີ້ຕໍ່ໄປນອກຈາກຈະສົ່ງ ຜົ ນ ກ ະ ທົບຕໍ່ການກວດກາເຕັກນິກລົດ ໄ ຟ ແບບເຄື່ອນທີ່ ແລະ ສົ່ງຜົນກະ ທົ ບ ເຖິງການເປີດດຳເນີນການໃນເດືອນ ທັນວາ ທີ່ຈະ ມ າ ເຖິງແລ້ວ, ຍັງລວມໄປເຖິງຄວາມປອດ ໄ ພ ໃນການແລ່ນລົດ ແລະ ຄວາມປອດ ໄ ພ ຂອງປະຊາ ຊົ ນ ທຸກຄົນເອງ.

ສະນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປ ະ ຊາ ຊົ ນ ທຸກ ຄົ ນ ເປັນເຈົ້າການ ຮ່ ວ ມ ກັນ, ຊ່ວຍກັນເປັນ ຫູ ເປັນຕາ, ຖ້າພົບເຫັນ ຄົ ນ ໄປ ຕັ ດ, ລັ ກ ຫຼື ທ ຳ ລາຍສາຍ ໄ ຟ ຂອງທາງລົດ ໄ ຟ ໃຫ້ຊ່ວຍກັນແຈ້ງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ໃກ້ຄຽງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

ປະຈຸບັນ, ເ ຫ ດ ການນີ້ໄດ້ ຖື ກ ແຈ້ງໃຫ້ ເ ຈົ້ າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ທ ະ ຫານ,ຕ ຳ ຫລວດຮັບຊາບເປັນທີ່ ຮ ຽ ບ ຮ້ອຍແລ້ວ. ຖ້າ ຜູ້ ກ ະ ທຳ ຜິ ດ ຖື ກ ຈັ ບ ໄດ້ກໍຈະ ຖື ກ ນຳມາປະຕິບັດ ໂ ທ ດ ຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ.