ໂຮງໝໍ 107 ນະຄອນຫລວງ ພ ະ ບາງ ໂ ຈ ະ ບໍລິການ ຊົ່ ວ ຄາວ

ເລື່ອງ: ການ ໂ ຈ ະ ບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ ໂຮງໝໍບໍລິເວນ 107 ເປັນການ ຊົ່ ວ ຄາວ.ເຖິງ: ພ ະ ນັກງານ, ທ ະ ຫານ, ຕໍ າ ຫຼວດ, ພໍ່ ຄ້ າ ຊາວຂາຍ ຕ ະ ຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົ ນ ບັນດາເຜົ່າຊາບວ່າ: ໂຮງໝໍບໍລິເວນ 107 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ ໂ ຈ ະ ການບໍລິການ ກ ວ ດ ແລະ ປິ່ ນ ປົວ ຊົ່ ວ ຄາວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021 ຫາ 7 ພ ະ ຈິກ 2021. ເພື່ອຈະໄດ້ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ແລະ ປ າ ບ ເ ຊື້ ອ. ຕາມທີ່ຮູ້ແມ່ນຫລາຍ ຄົ ນ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າໂຮງຫມໍດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃສ່: ແຕ່ໂຮງໝໍ 107 ນີ້ຢູ່ ແຂວງຫລວງ ພ ະ ບາງເດີ, ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫລວງ ພ ະ ບາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານເພື່ອ ຮັ ບ ຊາບ.