ຕ້ອງການ ພ ະ ນັກງານຮັກສາຄວາມປອດ ໄ ພ ທີ່ລົດໄຟລາວຈີນ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພ ະ ນັກງານຮັກສາຄວາມປອດ ໄ ພ ປະຈຳເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລ າ ວ- ຈີ ນ, 1.ຫົວຫນ້າຜູ້ ຄຸ ມ ພ ະ ນັກງານຮັກສາຄວາມປອດ ໄ ພ 4 ຕ ຳ ແຫນ່ງ ເ ພ ດ ຊາຍ ສູງ 165 cm ຂື້ນໄປ

ມີສຸຂະພາບແຂງ ແ ຮ ງ ມີປະສົບການການ ເ ຮັ ດ ວຽກຮັກສາຄວາມປອດ ໄ ພ ບໍ່ມີປະຫວັດການກະ ທຳ ຜິ ດ (ສາມາດສື່ສານພາສາ ຈີ ນ ໄດ້ ປານກາງ – ດີ) ມີທີ່ພັກໃຫ້ ເ ງິ ນ ເດືອນ 2.600.000 – 3.500.000 ກີ ບ,

2. ພ ະ ນັກງານຮັກສາຄວາມປອດ ໄ ພ ຈຳ ນວນຫລາຍ 20 – 30 ຄົ ນ ສຸ ຂ ະ ພາບດີ ບໍ່ມີປະຫວັດການກະທຳ ຜິ ດ (ສາມາດສື່ສານພາສາ ຈີ ນ ໄດ້ ຈະພິຈາລະນາເປັນ ພິ ເສດ) ເງິນເດືອນ 1.100.000 – 1.300.000 ກີ ບ,

3. ພ ະ ນັກງານກວດກາສຳພາລະ (ເພດຍິງ 6 ຕຳແນ່ງ ສູງ 160 cm ຂື້ນໄປ) ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນໄດ້ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ *ເງິນເດືອນ 1.100.000 – 1.300.000ກີບ ສົນໃຈ ຕິ ດ ຕໍ່ ໂທ/ ວ ອ ດ ແອັບ: 020 59800296 : 020 59800296