ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍແລະຂົນສົ່ງເຄື່ອງຂະໜາດນ້ອຍດີທີ່ສຸດໃນຍຸກນີ້

ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄດ້ ທໍ າ ລາຍຄວາມຝັນ ຂອງຫຼາຍໆ ຄົ ນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມ ເ ສ ຍ ຫາຍ ໃຫ້ຫຼາຍໆທຸລະ ກິ ດ. ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ ຖື ກ ປິດໄປ ຢ່າງ ຖ າ ວອນ. ສໍາລັບທຸລະ ກິ ດ ທີ່ຍັງຢູ່ລອດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຫາວິທີໃໝ່ ໃນການປະກອບ ກິ ດ ຈະການ. ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ ຈໍ າ ກັດຢູ່ ແຕ່ໃນ ຈໍ າ ພວກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນໂຮງແຮມ, ແຕ່ລວມທັງ ຮ້ານອາຫານ,​ ຂາຍຍົກ ຂາຍຫຍ່ອຍ, ການຂົນສົ່ງ, ການ ຜ ະ ລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບ ຈຸລະວິສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ແຕ່ໃນທ່າມກາງສະພາບ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ກໍຍັງມີທຸລະກິດ ທີ່ເກີດໃໝ່ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງວ່ອງໄວ ທີ່ປາກົດເຫັນໄດ້ ຢ່າງ ຈ ະ ແຈ້ງ.

ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ປາ ກົ ດ ເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນການ ຂົ ນ ສົ່ງ ວັດສະດຸຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍໃຊ້ ລົ ດ ຈັກ ເປັນພາ ຫ ະ ນະຫຼັກ ສໍາລັບການ ຂົ ນ ສົ່ງ ແລະ ການຂາຍທາງ ອ ອ ນ ລາຍ ທີ່ທຸລະກິດ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ງ ສາມາດ ປ ະ ຕິບັດໄດ້. ຍ້ອນຫຍັງ ມາດ ຕ ະ ການຈໍາ ກັ ດ ສະຖານທີ່ (ລັ ອ ກ ດາວ) ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ສໍາລັບສະ ກັ ດ ກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນ ການແຜ່ ລ ະ ບາດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໄດ້ ຂ້ າ ທຸລະກິດ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ງ ແຕ່ກໍໄດ້ສ້າງສະພາບໃຫ້ທຸລະ ກິ ດ ໃໝ່ ເກີດຂຶ້ນ. ໃນເມື່ອທີ່ການອອກເຮືອນ ໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງ ທີ່ຄົນຕ້ອງການ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ໃນຊ່ວງ ລັ ອ ກ ດາວ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມສະດວກ, ເພາະວ່າການອອກຈາກເຮືອນໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານ ກໍມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ກັບການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ, ມັນ ຈໍ າ ເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການ ຂ າ ຍ ທາງ ອ ອ ນ ລາຍ. ດ້ວຍ ເ ຫ ດ ຜົນອັນດຽວກັນ, ຄວາມຕ້ອງການການ ຂົ ນ ສົ່ງ ວັດສະດຸຂະໜາດນ້ອຍ ກໍຕ້ອງມີຫຼາຍຂຶ້ນ ໄປຕາມກັນ.

ດາວທຸ ລ ະ ກິດ ໃນ ຍຸ ກ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9: ມີຫຼາຍບໍລິ ສັ ດ ທີ່ບໍລິການ ຂົ ນ ສົ່ງ ວັດສະດຸ ທີ່ໄດ້ເກີດໃໝ່ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ປາ ກົ ດ ເຫັນດ້ວຍສີສັນຕ່າງໆ ທີ່ແຕ່ລະບໍ ລິ ສັ ດ ໃຊ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ແ ຕ ກ ຕ່າງໃຫ້ຕົນເອງ, ເຊັ່ນ ສີບົວ, ສີແດງ, ສີເຫຼືອງ. ແຕ່ ບໍລິ ສັ ດ ທີ່ປາກົດເຫັນ ຢ່າງໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ແລະ ເຫັນຢູ່ຫຼາຍແຈ ຫຼາຍມຸມ ແມ່ນບໍລິ ສັ ດ ຟູ ດ ແພນດາ (F ood P anda) ທີ່ເລີ່ມຈາກການບໍລິການສົ່ງອາຫານ ແຕ່ໄດ້ເພີ່ມການບໍລິການ ໄປຫາການສົ່ງວັດສະດຸຕ່າງໆ ນໍາ. ໃນປັດຈຸບັນ ຟູ ດ ແພນດາ ໄດ້ຂະຫຍາຍການບໍລິການ ໄປເຖິງທຸກແຂວງ ໃນ ລາວ. ອານາຄົດ: ໃນຂ້າງໜ້າ ຈະເປັນຈັ່ງໃດ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນຊີ ວິ ດ ປະຈໍາວັນ ຂອງສັງຄົມມະນຸດ ຕ ະ ຫຼອດໄປ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ ຄົ ນ ຫຼຸດຜ່ອນການສໍາຜັດ ຫຼື ການໄກ້ຊິດ ກັບສິ່ງທີ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ກັບການ ຕິ ດ ພ ະ ຍາດ.

ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການ ທີ່ຈະຫຼຸດຄວາມ ສ່ ຽ ງ ກັບການສໍາຜັດ ແລະ ຕິ ດ ພ ະ ຍາດ ຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ຄົນຈະຫຼີກລ່ຽງການ ຈັ ບ ເງິນ ໂດຍການໃຊ້ລະບົບການໂອນ ເ ງິ ນ ອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼາຍຂຶ້ນ (ແລະ ໃນທີ່ສຸດ, ມື້ໃດໜຶ່ງໃນຂ້າງໜ້າ ອາດບໍ່ກາຍ 20 ປີຂ້າງໜ້າ, ເ ງິ ນ ທັງໝົດ ຈະກາຍເປັນເງິນອີເລັກໂທຣນິກ); ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຈາກການໄປໃຊ້ເວລາໃນຊຸມ ຊົ ນ, ການສັ່ງຊື້ອາຫານ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ ຄົ ນ ຕ້ອງການ ທາງ ອ ອ ນ ລາຍ ຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນ; ຄວາມຕ້ອງການ ການໃຊ້ບໍລິການການແພດ ທາງ ອ ອ ນ ລາຍ ກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ ສໍາລັບການສື່ສານ ທີ່ທັນສະໃໝ ທີ່ນັບ ມື້ ນັບດີຂຶ້ນ, ໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ປະຢັດຂຶ້ນ ແລະ ນັກປະກອບການ ທີ່ເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງ ໃນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງສາທາ ລ ະ ນະ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການບໍລິການ ໃນແບບທີ່ຈະ ຫຼຸ ດ ຄວາມສ່ຽງ ກັບການສໍາຜັດ ແລະ ຕິ ດ ພ ະ ຍາດ ກໍຈະມີການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີການ ສ ະ ໜອງຫຼາຍຂຶ້ນ.