ຄວາມຄິດຕ່າງໆຂອງສັບ ພ ະ ສັ ດ ໃນວັດ ຕ ະ ສົງສານ

ຄຳຖາມເຖິງເທວະດາ,ພ ະ ຍານາກ,ພ ະ ພູມເຈົ້າທີ່,ສັ ດ ເດຍດະສານ,ຜີເປດ, ສັ ດ ໃນນະລົກແລະມະນຸດ.​ ຄຳຖາມດຽວກັນ ຕ່າງແຕ່ຄຳຕອບ ຕ່າງພົບພູມ ຕ່າງວາລະ ຕ່າງບາລະມີ ຕ່າງຄວາມຄິດ ຕ່າງການກະທຳ ຕ່າງຈຸດມຸ່ງໝາຍ ເຊີ່ງມີລະອຽດມີຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

# ຄຳຖາມ: ຖ້າໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດຢາກຈະເຮັດອັນໃດ?1. ເທວະດາ ຕອບວ່າ: ເຮົາຈະພິຈາລະນາທຳ ເພາະມະນຸດມີກາຍສັງຂານທີ່ເໝາະກັບການພິຈາລະນາທຳຢ່າງສູງ ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ພິຈາລະນາທຳໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຊ່າງນ່າອິດສາພວກມະນຸດແທ້ໆ”2. ພ ະ ຍານາກ ຕອບວ່າ: ຈະບວດ ຖ້າໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດ ເຮົາຈະບວດ… ເປັນ ພ ະ ຍານາກມີລິດເດດມາກມາຍກໍຈິງ ແຕ່ບວດບໍ່ໄດ້ ພົ້ນທຸກບໍ່ໄດ້ ບໍ່ຄືມະນຸດ ພ ະ ພຸດທະເຈົ້າບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ພ ະ ຍານາກບວດ ແຕ່ມະນຸດບວດໄດ້ ມະນຸດສ້າງບຸນໃຫຍ່ໄປສະຫວັນຊັ້ນສູງ ໄປແດນນິບພານໄດ້ແສນປະເສີດ3. ພ ະ ພູມເຈົ້າທີ່ ຕອບວ່າ: ຖ້າໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດອີກຄັ້ງ ຄາວນີ້ເຮົາຈະໄປທຳບຸນໃສ່ບາດທຸກວັນ ບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງລໍຖ້າສ່ວນອຸທິດກຸສົນມາໃຫ້ເຮົາອີກ ໄປທຳເອງເລີຍ ເພີ່ມບາລະມີດ້ວຍຕົນເອງ4. ສັ ດ ເດຍດະສານ ຕອບວ່າ: ຖ້າໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດ ເຮົາຈະສົງເຄາະ ສັ ດ ຕົວອື່ນໆ ເປັນ ສັ ດ ນັ້ນແສນທຸກຍາກ ເວົ້າຈາກໍບໍ່ໄດ້ ຄິດອັນໃດທີ່ສະຫຼາດກໍບໍ່ໄດ້ ເປັນມະນຸດມີສະໝອງມີປັນຍາ ເຮົາຈະໃຊ້ປັນຍາຂອງມະນຸດທຳໃຫ້ຕົວເອງບໍ່ຕ້ອງເກີດມາເປັນ ສັ ດ ອີກ5. ຜີເປດ ຕອບວ່າ: ເຮົາບໍ່ຢາກມີໜ້າຕາອັນຂີ້ກຽດແບບນີ້ ບໍ່ຢາກມີປາກເທົ່າຮູເຂັມ ມີຮູບຮ່າງສູງຄືຕົ້ນຕານ ຖ້າໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດ ເຮົາຈະຖືສິນ ຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ມາເປັນເປດທີ່ຫິວໂຫຍ ອົດໆ ຢາກໆ ທົນທຸກທໍລະມານແບບນີ້6. ສັ ດ ນະລົກ ຕອບວ່າ: ຖ້າໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດ ເຮົາຈະທຳຄວາມດີ ຈະບໍ່ ຜິ ດ ສິນ5ອີກ ຈະ ປ ະ ຕິບັດທຳ ເພາະນະລົກມັນຮ້ອນ ມັນ ໂ ຫ ດ ຮ້ າ ຍ ຢູ່ແລ້ວມີແຕ່ຄວາມ ເ ຈັ ບ ປວດ ທຸລົນທຸລາຍ ຖ້າມີໂອກາດອີກຄັ້ງ ເຮົາຈະບໍ່ກະທຳຄວາມ ຊົ່ ວ ເຮົາບໍ່ຢາກທໍລະມານ ບໍ່ຢາກໄດ້ຊື່ວ່າ ສັ ດ ນະລົກອີກ.7. ມ ະ ນຸດ ຕອບວ່າ: ຢາກສົມຫວັງໃນເລື່ອງຄວາມຮັກ ຢາກລວຍ ຢາກມີ ຕ ຳ ແໜ່ງສູງ ຢາກມີອຳນາດ

ອະນິຈຈາໃຜນໍ້…. ນ່າສົ່ງສານທີ່ສຸດ ມະນຸດຜູ້ທີ່ຢາກໄດ້ຊັບສົມບັດພາຍນອກທີ່ຍຶດຖືໄດ້ຊົ່ວຄາວ ທັ່ງທີ່ມີໂອກາດຈະທຳບຸນກຸສົນຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ເຮັດໃຫ້ມີອະລິຍະຊັບຄື: ຊັບອັນປະເສີດເປັນຂອງ ຕິ ດ ຕົວໄປທຸກພົບພູມຢູ່ພາຍໃນໃຈມີ 7 ສິ່ງຄື ສັດທາ ສິນ ຫິຣິໂອຕຕັປປະ ພາຫຸສັຈຈະ ຈາຄະ ປັນຍາ

# ໄ ລ້ ແລະ ແ ຊ ຣ໌ ຕໍ່ ຍິ່ງເປັນການສ້າງບຸນກຸສົນອີກຂັ້ນໜຶ່ງ......