ເ ຕື ອ ນ ໄ ພ ຈົ່ງອອກຈາກສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ແ ຮ ງ ສູ ງ ທີ່ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ພະລັງງານໄຟຟ້າ-ໄຟຟ້າຂັບເຄື່ອນ ແລະ ສາຍສົ່ງກາງຫາວ ກໍາລັງຈະສົ່ງ ກະແສໄຟຟ້າໃນໄວໆນີ້, ຕ້ອງລະວັງອອກຫ່າງຈາກອຸປະກອນຊັກນໍາໄຟຟ້າ ອີງຕາມການກໍ່ສ້າງວິສະວະກໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ວິສະວະກໍາສະໜອງໄຟຟ້າລາກແກ່ ຂອງ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ, ເສັ້ນທາງພະລັງງານໄຟຟ້າຂະໜາດ 10 kv ທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟທັງໝົດ ຈະເລີ່ມສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2021 ນີ້, ເຊິ່ງອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ, ສາຍສົ່ງກາງຫາວ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟເປັນຕົ້ນ ຈະໄດ້ຊັກນໍາໄຟຟ້າໝົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວິສະວະກໍາສາຍສົ່ງກາງຫາວ ຢູ່ເຂດອຸໂມງມິດຕະພາບ ບໍ່ເຕ່ນ ຫາ ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານທີ່ຮັກສາສ້ອມແປງຫົວລົດໄຟ (Locomotive depot) ກໍຈະເລີ່ມສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2021. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ສາຍສົ່ງກາງຫາວ, ສາຍສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ອາໄຫລ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາມແນວເສັ້ນທາງລົດໄຟທັງໝົດ ຈະໄດ້ຊັກນໍາໄຟຟ້າແຮງສູງ 27.5kv. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຄມເສັ້ນທາງລົດໄຟ ໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ຕ້ອງ ລ ະ ມັ ດ ລ ະ ວັ ງ ໃນການປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມປອດໄພດ້ານການຮັກສາທາງລົດໄຟ.

ຫລັງຈາກເສັ້ນທາງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນຂອງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າແລ້ວ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ, ສາຍສົ່ງກາງຫາວ, ໝໍ້ແປງໄຟ ແລະ ອື່ນໆ ຈະໄດ້ຊັກນໍາໄຟຟ້າ ແ ຮ ງ ສູງຂະໜາດ 10 kv. ແລະ ຫລັງຈາກວິສະວະກໍາສາຍສົ່ງກາງຫາວ ໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າແລ້ວ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ອາໄຫລ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະໄດ້ຊັກນໍາໄຟຟ້າ ແ ຮ ງ ສູງຂະໜາດ 27.5 kv, ໃນຂອບເຂດ 20 ແມັດ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງສາຍສົ່ງກາງຫາວ ລ້ວນແຕ່ເປັນເຂດໄຟຟ້າ ແ ຮ ງ ສູງທີ່ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ. ເພື່ອປ້ອງກັນທາງລົດໄຟເກີດ ອຸ ບັ ດ ເ ຫ ດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ຫລື ຕ າ ຍ ດ້ວຍໄຟຟ້າ ຊ໋ ອ ດ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຄມເສັ້ນທາງລົດໄຟເຂົ້າໃກ້ ພາຍໃນຂອບເຂດ 2 ແມັດ ຂອງສາຍສົ່ງກາງຫາວທີ່ເປັນເຂດ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ນັ້ນ, ຫ້າມຂ້າມຜ່ານສິ່ງຂອງຕ່າງໆໂດຍທາງກົງ ຫລື ທາງອ້ອມ, ຫ້າມປີນຂຶ້ນເສົາໄຟເຫລັກ ຂອງສາຍສົ່ງກາງ ຫາວ ແລະ ຫ້າມຫລິ້ນຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນສາຍສົ່ງກາງຫາວ ຢ່າງເດັດຂາດ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຄມເສັ້ນທາງລົດໄຟ ພົບເຫັນມີສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສົ້ນສາຍໄຟ ຫລື ເຄືື່ອງອາໄຫລ່ ແລະ ອື່ນໆທີ່ແຂວນຫ້ອຍຢູ່ເທິງສາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງກາງຫາວ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປສໍາພັດ ຫລື ເຂົ້າໃກ້, ຖ້າຫາກວ່າພົບເຫັນ ອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງສາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງກາງຫາວ ຖື ກ ລັ ກ, ທໍ າ ລ າ ຍ ມ້ າ ງ ຫລື ພົບເຫັນວ່າເກີດ ອັ ກ ຄີ ໄ ພ, ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນສາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ຂ າ ດ, ຕົກ, ຈະຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງຄວາມປອດໄພ 10 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວມກ່ຽວ ຂ້ອງກັບທາງລົດໄຟ ຫລື ກົມຕໍາຫລວດທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດທັນທີ.