ຮູ້ ຄ ວ າ ມ ລັ ບ ຂອງໄກ່ທີ່ ຖື ກ ເຊື່ອງມາດົນນານທີ່ແທ້ໄກ່ມັກຄົນ ຫຼໍ່ ຄົນ ງ າ ມ

ທີ່ແທ້ໜ້າຕາດີນີ້ເອງ ແນວນີ້ກໍໄດ້ ໄກ່ທີ່ມາໃນຮູບແບບຄົນ ແ ອ ບ ມັ ກ

ວິໄຈເຜີຍ ຖ້າໄກ່ມັກໄລ່ນໍາເຮົາຕະຫຼອດ ອາດບໍ່ໄດ້ມາຈິກ ມາຕອດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນັ້ນເປັນສັນຍານບອກວ່າ ເຮົາຄືຄົນ ໜ້ າ ຕ າ ດີ ຄົນໜຶ່ງ ເພາະມີງານວິໄຈອອກມາວ່າ ຍິ່ງໄກ່ເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ມັກໄລ່ຕາມເຈົ້າເທົ່າໃດ ແປວ່າຜູ້ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ດູ ດີ ມີ ສ ະ ເ ໜ່ ເພາະໄກ່ຈະມັກໃກ້ຊິດຄົນ ໜ້ າ ຕ າ ດີ ເທົ່ານັ້ນ

ຖື ກ ໄ ກ່ ໄ ລ່ = ງ າ ມ

ທຸກຄົນເຄີຍສົງໄສກັນບໍ? ເປັນຫຍັງໄກ່ຈຶ່ງສາມາດເຂ່ຍອາຫານໃນດິນໄດ້ ເ ກັ່ ງ ນັ້ນກໍເພາະໄກ່ມີຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ ສັ ບ ຊ້ ອ ນ ທັງການ ຈື່ ຈໍ າ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ. ພ້ອມມັກສັງເກດສິ່ງອ້ອມໂຕ ຢ່ າ ງ ລ ະ ອ ຽ ດ ທັງຈື່ໜ້າຕາລູກໄກ່ໄດ້ແບບ ເ ປ ະ ສຸ ດ ເຖິງຈະມີຫຼາຍໂຕກໍຕາມ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໜ້າຄົນ ໄກ່ກໍຈະຮູ້ວ່າໃຜ ໜ້ າ ຕ າ ດີ ຫຼື ບໍ? ແມ່ນແລ້ວທີ່ເວົ້ານີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເອົາ ຮ າ ແຕ່ມີຜົນ ວິ ໄ ຈ ອອກມາຮຽບຮ້ອຍ.

ໂດຍທ່ານ Ghirlanda และ Jansson ໄດ້ທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມມັກຂອງໄກ່ ໃນໃບໜ້າຂອງມະນຸດ ໂດຍ ໄດ້ໃສ່ ໄກ່ 6 ໂຕ, ໂຕຜູ້ 2 ແລະ ໂຕເມຍ 3 ນັກ ວິ ໄ ຈ ໄດ້ລ້ຽງ ແລະ ໄດ້ຝຶກ ຈົນໄກ່ສາມາດຕອບ ສ ະ ໜ ອ ງ ກັບຮູບພາບໜ້າຄົນ ທັງ ຍິ ງ ແລະ ຊ າ ຍ ພົບວ່າໄກ່ທັງມັກຈະເລືອກ ຈິ ກ ຕ ອ ດ ຄົນທີ່ໜ້າ ດຶ ງ ດູ ດ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບພາບຄົນ ໜ້ າ ຕ າ ດີ ຫຼາຍກວ່າ.

ໃຜລ້ຽງໄກ່ ຫຼື ເຄີຍເຫັນໄກ່ເຮັດ ປ ະ ຕິ ກິ ລິ ຍ າ ແນວໃດ ເມື່ອເຫັນໜ້າເຮົາກໍລອງສັງເກດກັນເບິ່ງເດີ້ .