ພົບ ງູ ເ ຫຼື ອ ມ ຍັ ກ ໃຫຍ່ ຍ າ ວ 9 ແມັດ

ວັນທີ 22/9/2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການພົບ ງູ ເ ຫຼື ອ ມ ຍັ ກ ຄວາມໃຫຍ່ ຍ າ ວ ລໍາໂຕ 9 ແມັດ,​ ໜັກ 100 ກິໂລ ໃນພື້ນທີ່ ປ່ າ ແຂວງຣີເຍົາ ເກາະສຸ ມ າ ດຕາ,​ ປະເທດ ອິ ນ ໂດເນ ເ ຊ ຍ​ ໂດຍໜ່ວຍ ລ າ ດ ຕະ ເ ວ ນ ປົກປັກຮັກສາ ປ່ າ 7 ຄົນຕ້ອງ ຊ່ ວ ຍ ກັນຍົກ,

ຖ່າຍ ຮູ ບ ເກັບໄວ້ເປັນທີ່ ລ ະ ນຶ ກ ກ່ອນຈະນໍາ ງູ ເ ຫຼື ອ ມ ຂະໜາດ ໃ ຫ ຍ່ ນັ້ນ ເຂົ້າໄປປ່ອຍໃນ ປ່ າ ເ ລິ ກ ເພາະເຂດທີ່ ພົ ບ ແມ່ນບໍ່ໄກຈາກໝູບ້ານ​ ຊຶ່ງມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ທີ່ຈະ ທໍ າ ຮ້ າ ຍ ປະຊາຊົນ ແລະ ອາດ ຖື ກ ລ່ າ ຈາກປະຊາຊົນ ທ້ ອ ງ ຖິ່ນ.