ຄຳວ່າ ເ ມ ຍ ນ້ ອ ຍ ບາງທີກໍ່ຟັງແລ້ວບໍ່ມີໃຜຢາກ ຈ ະ ເ ປັ ນ

ຄຳວ່າ ເ ມ ຍ ນ້ ອ ຍ ບາງທີກໍ່ຟັງແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜຢາກ ຈ ະ ເ ປັ ນ ແຕ່ບາງຄັ້ງການເປັນ ເ ມ ຍ ນ້ ອ ຍ ຄົນອື່ນອາດຈະເກີດຈາກ ຄ ວ າ ມ ຕ້ອງການຄວາມຮັກ ຢ່ າ ງ ແ ຮ ງ ຫຼືການທີ່ ຂ າ ດ ທີ່ເພີ່ງທາງຖານະ ເ ງິ ນ ຄຳ ຕ່າງໆ ການເປັນ ເ ມ ຍ ນ້ ອ ຍ ອາດມີຫຼາຍຮູບແບບແຕ່ ຜູ້ຍີງຄົນໜື່ງທີ່ຢູ່ກີນກັບຜູ້ຊາຍໂດຍທີ່ສັງຄົມ ບໍ່ ຮັ ບ ຮູ້ ແລະ ບໍ່ ຍ ອ ມ ຮັ ບ ກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກການເປັນ ເ ມ ຍ ນ້ ອ ຍ ເຊັ່ນກັນ ເໝືອນກັບ ເ ຫ ດ ການທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງເຫດການນີ້ ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ເປີດເຜີຍ ຕົ້ ນ ເ ຫ ດ ຄ ະ ດີ: ເ ມ ຍ ໃ ຫ ຍ່ ໃຊ້ ນໍ້ າ ມັ ນ ຫົ ດ ເມຍ ນ້ ອ ຍ ແລ້ວ ຈູ ດ ໄ ຟ ສາເຫດ ຍ້ ອ ນ ຖື ກ ກ ະ ທົ ບ ທາງດ້ານ ຈິ ດ ໃ ຈ.

ສໍາລັບ ເ ຫ ດ ການທີ່ແມ່ຍິງສອງຄົນ ຜິ ດ ຖ ຽ ງ ກັນຢູ່ທີ່ ບ້ານຖິ່ນທ່ຽງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງຂັ້ນ ທໍ າ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍຢ່າງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ດ້ວຍການໃຊ້ ນໍ້ າ ມັ ນ ແ ອັ ດ ຊັ ງ ຫົ ດ ໃສ່ຄູ່ກໍລະນີ ກ່ອນ ຂີ ດ ໄ ຟ ຈູ ດ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ ຮັ ບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ ກາຍເປັນກະແສ ໂ ດ່ ງ ດັ ງ ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ມີຫາງ ສ ຽ ງ ວິ ຈ າ ນ ໄປຫຼາຍແງ່ ມູ ມ ດ້ວຍການບໍລິໂພກຂໍ້ມູນບາງດ້ານທີ່ ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ພັທ ສິງຄໍາ ລໍວັນໄຊ ຮັກສາ ກ າ ນ ຫົວ ໜ້າກອງ ບັ ນ ຊ າ ການ ປກສ ເມືອງປາກງື່ມ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ ນັ ກ ຂ່ າ ວ ໜັງສືພິມຄວາມ ສ ະ ຫ ງົ ບ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021 ວ່າ:

ກ່ຽວກັບ ເ ຫ ດ ການ ການເອົານໍ້າມັນ ສ າ ດ ໃ ສ່ ຮ່າງກາຍແລ້ວເອົ າໄ ຟ ຈູ ດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ມີຄົນໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ 1 ຄົນ ແລະ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສົມຄວນ 1 ຄົນ; ເຊິ່ງເກີດຂຶ້້ນໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ, ເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ, ຜູ້ກໍ່ເຫດຊື່ນາງ ດອກຈັນ ອາຍຸ 19 ປີ ບ້ານຖິ່ນທ່ຽງ. ຜ່ານການ ສື ບ ສ ວ ນ- ສ ອ ບ ສ ວ ນ ຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ການ ຕໍ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ວ່າ: ໃນປີ 2019 ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບ ທ້າວ ສຸວັນທອນ ຫຼື ຕົ້ນ ອາຍຸ 29 ປີຢູ່ ບ້ານຖິ່ນທ່ຽງ ຢ່າງ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຈົນມີລູກນໍາກັນ 1 ຄົນ ອາຍຸ 10 ເດືອນ ແລະ ກໍ າ ລັ ງ ຖືພາຜູ້ທີ 2 ໄດ້ 6 ເດືອນ; ຕະຫຼອດ ໄ ລ ຍ ະ ຜ່ານມາ, ພວກກ່ຽວແມ່ນມີເລື່ອງ ຜິ ດ ຖ ຽ ງ ແລະ ບໍ່ ເ ຂົ້ າ ໃ ຈ ກັນເປັນປະຈໍາ ຍ້ອນຜົວເປັນຄົນ ອ າ ລົ ມ ຮ້ ອ ນ ແລະ ມັ ກ ຫຼິ້ ນ ສາວ; ມາຮອດປີ 2020, ຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ວ່າ: ທ້າວ ຕົ້ນ (ຜົວ) ໄດ້ມີການ ພົ ວ ພັ ນ ກັບ ນາງ ພອນສະຫວັນ ຫຼື ເມ ອາຍຸ 19 ປີ ບ້ານດອນໄຮ່ ແ ບ ບ ຊູ້ – ສ າ ວ;

ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ອໍ າ ນ າ ດ ການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຍັງໄດ້ເອີ້ນຜົວ ແລະ ນາງ ເມ ໄປສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ -ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ແຕ່ພວກຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ ຢຸ ດ ເ ຊົ າ ຍັງໄປມາຫາສູ່ກັນຢູ່. ໃນຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ 2021, ນາງ ດອກຈັນ (ຜູ້ກໍ່ ເ ຫ ດ) ໄດ້ໄປຫາ ນາງ ເມ ຢູ່ເຮືອນເພື່ອ ຕັ ກ ເ ຕື ອ ນ ໃຫ້ ຢຸ ດ ເ ຊົ າ ຕິ ດ ຕໍ່ກັບຜົວຕົນເອງມາແລ້ວ. ໃນມື້ເກີດ ເ ຫ ດ, ຄືວັນທີ 8 ກັນຍາ 2021, ເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ ນາງ ດອກຈັນ ໄດ້ຊວນໝູ່ອີກ 2 ຄົນ ໄປ ຕັ ດ ໄ ມ້ ຢູ່ສວນບ້ານດົງກະລຶມ ເພື່ອມາ ເ ຮັ ດ ຄອກໄກ່. ແຕ່ບັງເອີນ ບໍ່ ເ ຫັ ນ ພ້ າ ຢູ່ເຮືອນ ຈຶ່ງຄິດວ່າ: ຜົວເອົາ ພ້ າ ໄປໄວ້ເຮືອນພີ່ນ້ອງຊື່ ທ້າວ ໂກເຊ່ (ສະຖານທີ່ເກີດ ເ ຫ ດ). ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຂີ່ລົດ ຈັກໄປເອົາ ພ້ າ ຢູ່ເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄປຮອດຜູ້ກ່ຽວພົບເຫັນເກີບແມ່ຍິງ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກໍບໍ່ໄດ້ ຄິ ດ ຫຍັງ ເພາະຄິດວ່າ ເປັນເກີບຂອງແມ່ບ້ານທີ່ມາເຮັດວຽກ ອ າ ນ າ ໄ ມ ຢູ່ນັ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງໄດ້ຍ່າງໄປເຄາະ ປ ະ ຕູ ຫ້ອງນອນ ແມ່ບ້ານ 2-3 ຄັ້ງ ເພື່ອຈະຂໍເອົາ ພ້ າ ແລະ ໃນຂະນະນັ້ນພົບເຫັນ ນາງ ເມ ໄຂປະຕູອອກມາ. ເມື່ອເຫັນແນວນັ້ນ,

ຈຶ່ງໄດ້ມີ ປ າ ກ ສ ຽ ງ ຜິ ດ ຖ ຽ ງ ກັນ ແລະ ຍັງໄດ້ໃຊ້ມືຖື ຖ່ າ ຍ ຄລິບວິດີໂອໄວ້ ເພື່ອເປັນ ຫຼັ ກ ຖ າ ນ ຢັ້ ງ ຢື ນ ວ່າ: ທ້າວ ສຸວັນທອນ (ຜົວ) ໄດ້ເອົານາງ ເມ ມາ ເ ຊື່ ອ ງ ໄວ້ຢູ່ເຮືອນພີ່ນ້ອງ. ແຕ່ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ້າວ ໂກເຊ່ ແລະ ໝູ່ທີ່ໄປນໍາໄດ້ພາກັນມາ ຫ້ າ ມ ເອົາໄວ້ ແຕ່ທັງສອງກໍຍັງ ສື ບ ຕໍ່ ຜິ ດ ກັ ນ ຢູ່; ນາງ ດອກຈັນ ຈຶ່ງໄດ້ຍ່າງໄປຈັບເອົາ ນໍ້ າ ມັ ນ ແ ອັ ດ ຊັ ງ ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງເຊິ່ງບັນຈຸໄວ້ໃນຕຸກນໍ້າດື່ມ ຫົ ວ ເ ສຶື ອ (ຕຸກກາງ) ປະມານເຄິ່ງຕຸກມາ ສ າ ດ ໃ ສ່ ຮ່າງກາຍຂອງນາງ ເມ ພ້ອມທັງໄດ້ໄປ ຈັ ບ ເອົາ ກັ ບ ໄ ຟ ແລະ ທຽນຢູ່ຮ້ານບູຊາ ເພື່ອມາ ຂີ ດ ໄ ຟ ໃສ່ທຽນ ແລ້ວເວົ້ານາບຂູ່ວ່າ: ຈະ ຈູ ດ ນາງ ເມ 2-3 ຄັ້ງ. ແຕ່ນາງ ເມໄດ້ເອົາຕົວໄປ ລີ້ ຢູ່ ດ້ານຫຼັງຂອງທ້າວ ໂກເຊ່. ເວລາຕໍ່ມາ, ນາງ ດອກຈັນ ທີ່ໄດ້ ຂີ ດ ໄ ຟ ໃສ່ທຽນຢູ່ແລ້ວໄດ້ທຽນຍືນອອກໄປ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ຖື ກ ແຂນນາງ ເມ ຈົນເກີດມີ ໄ ຟ ລຸ ກ ໄ ໝ້ ຖ້ວມຕົນຕົວນາງ ເມ ຈົນໄດ້ ຮັ ບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ, ສ່ວນທ້າວ ໂກເຊ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ຫຼ າ ຍ ສົມຄວນ.

ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຍັງ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການ ກ ະ ທໍ າ ຂອງ ນາງ ດອກຈັນ ເປັນການ ກ ະ ທໍ າ ໂດຍ ເ ຈ ດ ຕ ະ ນ າ, ເຊິ່ງສະແດງອອກວ່າ: ໄດ້ໃຊ້ ນໍ້ າ ມັ ນ ແ ອັ ດ ຊັ ງ ທີ່ເປັນ ເ ຊື້ ອ ເ ພີ ງ ສ າ ດ ໃ ສ່ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ອື່ນ ແລ້ວໃຊ້ ໄ ຟ ຈູ ດ ໃ ສ່ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ ຮັ ບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ, ເຊິ່ງການ ກ ະ ທໍ າ ດັ່ງກ່າວ ແຕະຕ້ອງ ເ ຖິ ງ ຊີວິດ ແລະ ສຸ ຂ ະ ພ າ ບ ຄົນອື່ນ ເປັນການ ກ ະ ທໍ າ ທີ່ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ແລະ ສ ະ ເ ທື ອ ນ ຂ ວັ ນ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ເຊິ່ງ ຜິ ດ ຕໍ່ປະມວນ ກົ ດ ໝ າ ຍ ອ າ ຍ າ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ: ການ ຄ າ ດ ຕ ະ ກໍ າ ຍ້ອນ ຖື ກ ກ ະ ທົ ບ ທາງດ້ານ ຈິ ດ ໃ ຈ (ຂັ້ ນ ພ ະ ຍ າ ຍ າ ມ). ແຕ່ຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວມີລູກນ້ອຍ ແລະ ກໍ າ ລັ ງ ຖື ພ າ ເຫັນ ຕ າ ມ ມ າ ດ ຕ າ 103 ຂໍ້ 2 ຂອງປະມວນ ກົ ດ ໝ າ ຍ ອ າ ຍ າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຈຶ່ງໃຫ້ຄອບຄົວຄໍ້າ ປ ະ ກັ ນ ດ້ວຍ ເ ງິ ນ ສົ ດ ຈໍານວນ 30 ລ້ານກີບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕໍ່ກັບ ຄ ະ ດີ ດັ່ງກ່າວ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຮຽກຂອງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈົ່ງມີ ສ ະ ຕິ ໃນການຊົມໃຊ້ສື່ອອນໄລ ແລະ ບໍລິໂພກ ຂໍ້ ມູ ນ ຂ່າວສານ ທີ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ ຈາກທາງການເທົ່ານັ້ນ.

Facebook Comments Box

Similar Posts