ສາຍ ເ ຫ ດ ຂອງການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9ໃນໂຮງງານຍ້ອນ ບໍ່ ມັ ກ ໃສ່ຜ້າ ປິ ດ ປາກດັງແລ້ວມັກ ລົ ມ ກັນ

ປະທານສະມາຄົມອຸດສາຫະ ກໍ າ ຕັ ດ ຫ ຍິ ບ ລາວ ຍັງໄດ້ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງສັງຄົມ ຈົ່ງບໍລິໂພກ ຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວ ສານຜ່ານ ສື່ ອ ອ ນ ລ າ ຍ ຢ່າງມີ ສ ະ ຕິ, ຂະນະດຽວກັນກໍຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງບັນດາ ສື່ ອ ອ ນ ລ າ ຍ ຈົ່ງນໍາ ສ ະ ເ ໜີ ຂ່ າ ວ ສານທີ່ ຖື ກ ຕ້ອງ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ ເພາະການນໍາ ສ ະ ເ ໜີ ຂ່ າ ວ ທີ່ບໍ່ມີ ມູ ນ ຄ ວ າ ມ ຈິ ງ ມີແຕ່ຈະສ້າງຄວາມ ບໍ່ ສ ະ ຫ ງົ ບ ແລະ ຄວາມ ແ ຕ ກ ຕື່ ນ ໃນສັງຄົມ. ທັ້ງນີ້, ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ສາມາດຜ່ານ ຜ່ າ ວິ ກິ ດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນຄັ້ງນີ້ ໄປດ້ວຍກັນ.

ທ່ານ ໄຊບັນດິດ ຣາຊພົນ ໄດ້ ກ່ າ ວ ວ່າ: ພະນັກງານ- ກ ຳ ມະກອນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ ອ າ ນ ປີ ລາວ ມີທັງໝົດ 1.300 ກວ່າຄົນ ແລະ ໄດ້ ກ ວ ດ ພົບ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຈໍານວນ 400 ກວ່າຄົນ ເນື່ອງຈາກສາ ເ ຫ ດ ຂອງການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ໂຮງງານ ອ າ ນ ປີ ລ າ ວ ໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຍ້ອນນາຍຊ່າງຂອງ ໂ ຮ ງ ງ າ ນ ທີ່ເປັນຄົນລາວ ໃນເວລາກັບບ້ານໄດ້ໄປ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ກັບນາຍຊ່າງຄົນໄທ 2 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ໂຮງ ງານອິນທິເມດ ເຊິ່ງຕໍ່ມາ ຖື ກ ກ ວ ດ ພົບວ່າ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາຍຊ່າງຈາກໂຮງງານ ອ າ ນ ປີ ລ າ ວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ດັ່ງກ່າວນໍາ. ນອກຈາກນີ້, ກ ຳ ມະກອນສ່ວນໜຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ກັບບ້ານກັບຊ່ອງ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ອ ະ ນ າ ໄ ມ ທີ່ພຽງພໍ ແລະ ອ າ ດ ຈະ ປ່ ອ ຍ ໂ ຕ ຈິຶ່ງເປັນສາ ເ ຫ ດ ໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຄັ້ງນີ້.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນາຍຊ່າງ ຄົ ນ ໄ ທ ຢູ່ໂຮງງານ ອິ ນ ທິ ເ ມ ດ ທັງສອງ, ຄົນໜຶ່ງເຮັດ ວ ຽ ກ ມາໄດ້ 8 ປີ ແລະ ອີກໜຶ່ງຄົນເຮັດ ວ ຽ ກ ໄດ້ 2 ປີ, ເຊິ່ງທັງສອງບໍ່ໄດ້ເດີນທາງ ກັ ບ ບ້ າ ນ ເລີຍ ນັບແຕ່ເກີດການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເປັນຕົ້ນມາ. ສະນັ້ນ, ຂ່າວທີ່ອອກຜ່ານ ສື່ ອ ອ ນ ລາຍວ່າ ໂຮງງານອານປີລາວ ນໍາເຂົ້າ ແ ຮ ງ ງານຈາກ ໄ ທ ໂດຍ ບໍ່ ຈໍ າ ກັ ດ ບໍລິເວນ 14 ວັນນັ້ນ ແມ່ນ ບໍ່ ມີ ມູ ນ ຄ ວ າ ມ ຈິ ງ ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຊີ້ແຈງ ກໍລະນີ ນາຍຊ່າງ ຄົ ນ ໄ ທ ທີ່ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ໂຮງງານ ອ າ ນ ປີ ລ າ ວ ທ່ານ ໄຊບັນດິດ ຣາຊພົນ ປະທານສະມາຄົມອຸດສາຫະ ກໍ າ ຕັ ດ ຫ ຍິ ບ ລາວ ໄດ້ຊີ້ແຈງຜ່ານລາຍການ ຮອບບ້ານ ຜ່ າ ນເມືອງ ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ ລາວ ກ່ຽວກັບ ກໍ ລ ະ ນີ ທີ່ມີ ສື່ ສັ ງ ຄົ ມ ອອນລາຍ ອອກ ຂ່ າ ວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ໂຮງງານ ອ າ ນ ປີ ລ າ ວ ຢູ່ ບ້ານໜອງທາເໜືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ນໍາເອົາ ຊ່ າ ງ ແ ປ ງ ຈັກຈາກຄົນ ໄ ທ ເພື່ອເຂົ້າມາ ສ້ ອ ມ ແ ປ ງ ຈັກຂອງໂຮງງານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ຈໍ າ ກັ ດ ບໍລິເວນຕົນເອງ 14 ວັນ ຈົນເປັນ ສ າ ເ ຫ ດ ໃນການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ.