ສປປ ລາວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ໃນຊຸມຊົນ +428 ຄົນ

ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ປະຈຳວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 ມີຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ທັງໝົດ +447 ຄົນ, ຊຸມຊົນ +428 ຄົນ.