ນ້ຳຖ້ວມແຂວງກວ໋າງນິນ( ຮາລອງເບ ) ຫ ວ ຽ ດ ນາມ

ໃນວັນທີ 24 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2021 ໄດ້ເກີດເຫດ ຝົ ນ ຕົ ກ ໜັ ກ ໃນ ແຂວງກວ໋າງນິນ( ຮາລອງເບ ) ຂອງປະເທດ ຫ ວ ຽ ດ ນາມ ພໍ່ແມ່ ແລະ ອາສາ ສ ະ ໝັ ກ ຕ້ອງ ອົ ບ ພ ະ ຍົບ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ