ຕັ້ງກຸ່ມ ຫຼີ້ ນ ໄ ພ່ ເພື່ອ ແ ກ້ ເ ຊັ ງ ເພາະຊື້ ເ ລ ກ ກໍ່ບໍ່ ຖື ກ

ປ ກ ສ ກຸ່ ມ ສີວິໄລ ລົງ ກ ວ ດ ກາ ສະຖານທີ ພັ ກ ເ ຊົ່ າ ພົບເຫັນການຕັ້ງ ກຸ່ ມ ຫຼີ້ ນ ກ າ ນ ພ ະ ນັ ນ ( ຫຼີ້ ນ ໄ ພ່ ) ເວລາ 23:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021 ປ ກ ສ ກຸ່ ມ ສີວິໄລ ໄດ້ ສົ ມ ທົ ບ ກັບພະນັກງານ ປ ະ ຈຳ ບ້ານສີວີໄລ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລົງ ກ ວ ດ ກ າ ສະຖານທີ ພັ ກ ເ ຊົ່ າ ທີ່ຫ້ອງ ແ ຖ ວ ນາງທອງໃສ ໜ່ ວຍ 6 ຈຶ່ງ ພົ ບ ເຫັນການ ຕັ້ ງ ກຸ່ ມ ຫຼີ້ ນ ກ າ ນ ພ ະ ນັ ນ ( ຫຼີ້ ນ ໄ ພ່ ) ຈຳນວນຄົນ 5 ຄົນ ຈີ່ງໄດ້ນຳມາ ສຶ ກ ສ າ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່າວ

ເ ຕື ອ ນ ໃຫ້ ຍຸ ດ ເ ຊົ າ ພຶ ດ ຕິ ກຳ ການ ລ ວ ມ ຕົວ ເພື່ອ ຫຼີ ກ ລ່ ຽ ງ ບັນຫາການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9. ກອງບັນຊາການ ປ ກ ສ ນວ ຂໍ ຮ ຽ ກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງ ປ້ວງຊົນລາວ ຈົ່ງພ້ອມກັນ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ຄຳ ສັ່ ງ, ແ ຈ້ ງ ການຂອງ ຄ ະ ນ ະ ສະເພາະ ກິ ດ ວາງອອກ ຖ້າ ພົ ບ ເຫັນ ເ ຫ ດ ການໃດທີ່ ບໍ່ ເ ໝ າ ະ ສົມ ເ ກີ ດ ຂື້ ນ ໃຫ້ ແ ຈ້ ງ ມາທີ່ ເບີ ວ໋ ອ ດ ແອບ 020: 28879 9774 ຫຼື ຜ່ານທາງ ເ ຟັ ສ ບຸ ກ ປກສ ນວ.