ພົ ບ ເຫັນຊາວໜຸ່ມຈຳນວນ 16 ຄົນຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ

ເຈົ້າຂອງເຄຫາສະຖານ ເ ມີ ນ ເ ສີ ຍ ປ ະ ປ່ອຍໃຫ້ມີ ການຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ຈະ ຖື ກ ດຳ ເ ນີ ນ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ເວລາ 1 ໂມງ 30 ນາທີ ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 ສນ 1191 ປກສ ກຸ່ມໜອງທາ, ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ບ້ານໜອງທາ ລົງ ກ ວ ດ ກ າ ເຄເອສ ອ າ ພ າ ດ ເ ມັ້ ນ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ພົ ບ ເຫັນຊາວໜຸ່ມຈຳນວນ 16 ຄົນ ຍິ ງ 5 ຄົນ, ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ຈຶ່ງໄດ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່າວ ເ ຕື່ ອ ນ ເ ຮັ ດ ບົດ ບັ ນ ທື ກ ພ້ອມນຳໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປັ ບ ໃ ໝ ສ່ວນ ເ ຈົ້ າ ຂອງ ອ າ ພ າ ດ ເ ມັ້້ ນ ຈະເຊີນຂຶ້ນເມືອ ຫ້ ອ ງ ກ າ ນ ກຸ່ມ ແລະ ຈະປະຕິບັດ ຕ າ ມ ຄຳ ສັ່ ງ ເລກທີ 016/ຈນວ

ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງ ເ ຈົ້ າ ຂອງ ກິ ດ ຈະການໃຫ້ເປັນ ເ ຈົ້ າ ການໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ສ ະ ກັ ດ ກັ້້ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຖ້າ ເ ມີ ນ ເ ສີ ຍ ປ່ອຍໃຫເຄຫາສະຖານທີ່ຕົນເອງ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ເປັນບ່ອນຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ທີ່ເປັນ ສ າ ເ ຫ ດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງ ຖ້າ ລ ະ ເ ມີ ດ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກວດພົບຈະດຳເນີນຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຢ່າງບໍ່ມີ ຂໍ້ ຍົ ກ ເ ວັ ນ ຮຽກຮ້ອງສັງຄົມຖ້າພົບເຫັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ລາຍງານມາເບີ ວ ອ ດ ແອັບ ປກສ ນວ 020 28899774.