ຊາຍ ຄົ ນ ນີ້ ລັ ກ ເ ຫຼັ ກ ທາງ ລົ ດ ໄຟເພື່ອ ລ້ ຽ ງ ຊີ ບ

ຮ່ ວ ມ ກັນສະ ກັ ດ ກັ້ ນ ບັນຫາການ ລັ ກ ຊັ ບ ຂອງຊາດ ເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021 ສະຖານີ 1191 ດົງໂພສີ ລົງແກ້ໄຂ ເປົ້າໝາຍ ລັ ກ ຊັ ບ ( ລັ ກ ເ ຫຼັ ກ ທາງລົດໄຟ ) ຂອງບໍ ລິ ສັ ດ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ລົ ດ ໄຟລາວ-ຈີນສາມາດ ກັ ກ ໂ ຕ ໄດ້ 1 ຄົນຄື: ທ້າວ ອາມີ ອາຍຸ 22 ປີ ກ ຳ ມະກອນ ບ້ານທົ່ງເໝືອດ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ພັກເຊົ່າຢູ່ ບ້ານດົງໂພສີ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນວ ພ້ອມ ຂ ອ ງ ກ າ ງ ເ ຫຼັ ກ ຂໍ້ ຕໍ່ ຫຼັ ກ ລ້ານ 147 ອັນ, ນ໋ອດ ຈັ ບ ຕີ ນ ລົດໄຟ 39 ອັນ ຈຶ່ງໄດ້ນຳສົ່ງຕົວ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ໃຫ້ ປກສ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ສື ບ ຕໍ່ ສ ອ ບ ສ ວ ນ

ດຳເນີນ ຄ ະ ດີ ຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງຜູ້ທີ່ ສ ວ ຍ ໃ ຊ້ ໂອກາດໃຫ້ ຢຸ ດ ຕິ ພຶ ດ ຕິ ກ ຳ ບໍ່ດີ, ບັນດາເຈົ້າຂອງໂຮງເກັບຊື້ ເ ຫຼັ ກ ເ ສ ດ ທັງຫຼາຍໃຫ້ ກ ວ ດ ກາລະອຽດຊິ້ນສ່ວນເຫຼັກ ເ ສ ດ ທີ່ມີຄົນນຳມາ ຂ າ ຍ ໃຫ້ ຖ້າສົງໃສວ່າແມ່ນ ເ ຫຼັ ກ ຫຼື ນ໋ອດ ໂ ຄ ງ ການແມ່ນ ບໍ່ ໃ ຫ້ ຊື້ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ, ພ້ອມທັງ ແ ຈ້ ງ ອຳ ນ າ ດ ການປົກຄອງບ້ານ ສະເໜີມາຍັງ ພົນລະເມືອງ ນວ ໃຫ້ຊ່ວຍກັນປະຕິບັດ ພັ ນ ທ ະ ຊ່ວຍ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ສະກັດ ກັ້ ນ ການ ລັ ກ ຊັ ບ ໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້ລາຍງານ ເບີ ວ ອ ດ ແອັບ ປກສ ນວ 020 28899774.