ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນຈາກໂຄວິດທີ່ແຂວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃໝ່ 1 ຄົ ນ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021