ນັກຂ່າວໄທສົງໄສບັ້ງໄຟ ພ ະ ຍານາກແມ່ນ ຄົ ນ ລາວເປັນ ຄົ ນ ສ້າງຂື້ນວ່າຊັ້ນເດ່

ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ສຳນັກ ຂ່ າ ວ ຊ່ອງ 3 ຂອງ ໄ ທ ລາຍງານຂ່າວວ່າ ທ່າວ ສົມພົບ ຂຳສະຫວັດ ແອັດ ມິ ນ ເພຈ ພິສູດບັ້ງ ໄ ຟ ພ ະ ຍານາກ ນຳຫລັກຖານ ເປັນລາຍຊື່ບ້ານ, ພາບຖ່າຍ ແລະ ວີດີ ໂ ອ ທີ່ບັນທຶກການເກີດບັ້ງ ໄ ຟ ພ ະ ຍານາກ ມາເປັນຫລັກຖານຍື່ນໃຫ້ເອກ ກັ ກ ຄ ະ ລັດຖະທູດ ລ າ ວ ສືບຫາຄວາມ ຈິ ງ ໃນກໍລະ ນີ ການເກີດບັ້ງ ໄ ຟ ພ ະ ຍານາກ ເປັນການ ຍິ ງ ລູ ກ ປື ນ ສ່ອງແສງ ເພາະເປັນການ ຫ ລ ອ ກ ລ ວ ງ ໃຫ້ ຄົ ນ ໄ ທ ແຖວ ຈັງຫວັດບຶງການ,

ໜອງຄາຍ ແລະ ບຸ ກ ຄົ ນ ອື່ນໆອີກ ຈຳ ນວນຫລາຍເຊື່ອວ່າເປັນບັ້ງ ໄ ຟ ພ ະ ຍານາກ. ແອັດ ມິ ນ ເພຈດັ່ງກ່າໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງເພຈໄດ້ກວດສອບ ແລະ ສັງເກດເລື່ອງນີ້ມາໄດ້ 10 ປີແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດລວບ ລ ວ ມ ຂໍ້ມູນຫລັກຖານ ພໍທີ່ຈະຍື່ນ ຮ້ ອ ງ ໃນຄັ້ງນີ້. ລາຍຊື່ບ້ານທີ່ລວບລວມໄດ້ມີດັ່ງນີ້: ໃນ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 4 ບ້ານ: ບ້ານປາກງື່ມ, ບ້ານໜອງຂຽດ, ບ້ານໂດນເໜືອ, ບ້ານນາກຸງ ເມືອງທ່າ ພ ະ ບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີ 5 ບ້ານ: ບ້ານຫ້ວຍສະພາຍ,

ບ້ານຫວາຍ, ບ້ານຫົງທອງ, ບ້ານຫາດໄຊ, ບ້ານປາກຫ້ວຍ ແລະ ເມືອງປາກ ກ ະ ດິງ ມີ 1 ບ້ານ: ບ້ານທົ່ງນ້ອຍ ການ ຍື່ ນ ຄຳຮ້ອງຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ທາງການ ລ າ ວ ມີການກວດສອບວ່າ ການ ຍິ ງ ດັ່ງກ່າວ ຖື ກ ກົ ດ ໝາຍ ຫລື ບໍ່, ມີຄວາມເປັນໄປ-ເປັນມາຄືແນວໃດ,

ມີການ ຮ່ ວ ມ ມືກັບຝັ່ງ ໄ ທ ຫລື ຝັ່ງ ໄ ທ ໃຫ້ການສະໜັບ ສ ະ ໜູນ ຫລື ບໍ່ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ທາງສະຖານທູດ ລ າ ວ ກໍໄດ້ໃຫ້ຜູ້ ຮັ ກ ສາຄວາມປອດ ໄ ພ ຂອງສະຖານທູດອອກມາຕາງໜ້າຮັບເລື່ອງຮ້ອງຂໍເປັນທີ່ ຮ ຽ ບ ຮ້ອຍ ສ່ວນການດຳເນີນການແນວໃດນັ້ນກໍ ຕິ ດ ຕາມກັນຕໍ່ໄປ.