ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ

ຂ່າວ ເ ສົ້ າ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຍ້ອນ ໂ ຄ ວິ ດ ຢ່າຖື ເ ບົ າ ເດີ້ ພີ່ ນ້ອງວັນທີ 25/10/2021 ສົ ບ ທີ 7 ແລ້ວຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ  ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ. ເ ສ ຍ ໃຈນຳ ຍ າ ດ ພີ້ ນ້ອງ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ນຳເດີ(ກູ້ ໄ ພ ແຂວງວຽງຈັນ ທີມສະເພາະ ກິ ດ ຫໍ-ມ້ຽນ ສົ ບ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ

ຂ່ າ ວ ເ ສົ້ າ.. ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຍ້ອນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 (25 ຕຸລາ 2021 ) ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ແມ່ນ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ ຢູ່ ບ້ານໂພສີ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂໍສະແດງຄວາມ ເ ສ ຍ ໃຈນຳຍາດພີ່ນ້ອງ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ (ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9) ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕາມພາຍຫຼັງ