ແມ່ ຄ້ າ ໃສ່ຜ້າປິດປາກແຕ່ບໍ່ຍອມປິດດັງເປັນສາເຫດໜື່ງຂອງການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ຄົ ນ ໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ ຂ້ອຍໄປ ຕ ະ ຫຼາດສັງເກດເຫັນແມ່ ຄ້ າ ໃສ່ຜ້າປິດປາກຢູ່ແຕ່ບໍ່ຍອມ ປິ ດ ດັງ ເຫັນກະເຈົ້າບອກວ່າ ປິ ດ ດັງລະຫາຍໃຈຍາກເວລາຂາຍເຄືຶ່ອງ ມັນຍາກອາລົມ ຮ້ ອ ນ ແນ່ ທັງຮ້ອນທັງຫາຍ ໃ ຈ ຍາກ ຂ້ອຍຄິດວ່ານີ້ອາດເປັນສາ ເ ຫ ດ ໜື່ງຂອງການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນ ຕ ະ ຫຼາດ ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ດ່ວນປິດ ຕ ະ ຫຼາດສວນມອນ ເນື່ອງຈາກມີຊາວຄ້າຂາຍ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ແຈ້ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືມາຍັງ ຜູ້ ອໍານວຍການ (ເຈົ້າຂອງ ຕ ະ ຫລາດ) ສວນມອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ໃຫ້ໂຈະ ຊົ່ ວ ຄາວກ່ຽວກັບການເປີດບໍລິການ ຕ ະ ຫລາດ, ເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ພາຍໃນ ຕ ະ ຫລາດຂອງທ່ານໄດ້ເກີດມີກໍລະນີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ C O V I D – 1 9 ຂອງຊາວ ຄ້ າ ຂາຍຫລາຍ ຄົ ນ ທີ່ ຄ້ າ ຂາຍ ໃນ

ຕ ະ ຫລາດຂອງທ່ານພ້ອມໃຫ້ ປ ະ ຕິບັດຕາມມາດ ຕ ະ ການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃຫ້ໂຈະ ຊົ່ ວ ຄາວກ່ຽວກັບການເປີດບໍລິການ ຕ ະ ຫລາດແຕ່ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົ ນ ກວ່າຈະມີ ແ ຈ້ ງ ການປ່ຽນແປງ ໃຫ້ສຶບຄົ້ນຫາ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຜູ້ສໍາພັດໃກ້ສິດທີ່ມາ ຄ້ າ ຂາຍຢູ່ພາຍໃນ ຕ ະ ຫລາດໂດຍໄວ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຜູ້ທີ່ ສຳ ພັ ດ ໃກ້ສິດ (C1) ໄປກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ C OV I D – 1 9 ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ ກ ວ ດ ທີ່ທາງການໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ ແ ຈ້ ງ

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂດຍດ່ວນຕໍ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້າທີ່ທີມງານ ລ ະ ບ າ ດ ວິທະຍາຫ້ອງການສາທາລະນະ ສຸ ກ ເມືອງກໍ່ຄື ພ ະ ແນກສາທາລະນະ ສຸ ກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍດ່ວນ ໃຫ້ດໍາເນີນການ ສີ ດ ຜົ່ນ ຍ າ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ, ເ ຮັ ດ ອານາໄມຄວາມສະອາດ ໃນທົ່ວບໍລິ ເ ວ ນ ຕ ະ ຫລາດ ແລະ ຈຸດຂາຍ ໃຫ້ ຈຳ ກັ ດ ບໍລິ ເ ວ ນ ເວລາ 14 ວັນ ຊາວ ຄ້ າ ຂາຍທີ່ສຳພັດກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ C1 ແລະ ຜູ້ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງ C2.