ອັດຕາເກັບສູງສຸດ3.000.000ກີບຕໍ່ຕູ້ຜ່ານທາງລົດໄຟ

ລັດຖະບານ ອອກຂໍ້ ຕົ ກ ລົງຊົ່ວຄາວວ່າດ້ວຍ ການຈັດເກັບຄ່າບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນຜ່ານທາງລົດໄຟ,​ ອັດຕາເກັບສູງສຸດ 3.000.000 ກີບຕໍ່ຕູ້ເພື່ອ ກໍ າ ນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ ຕ ະ ການກ່ຽວກັບການ ກໍ າ ນົດຄ່າບໍລິການ ສໍ າ ລັບສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນໄປ ປ ະ ເທດທີສາມຜ່ານທາງລົດໄຟ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບຢ່າງລວມສູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປ ະ ຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປ ະ ເທດແນໃສ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບພາກລັດ ໃນການຫັນມານໍາໃຊ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານທາງລົດໄຟໃຫ້ເກີດຜົນ ປ ະ ໂຫຍດສູງສຸດ ປ ະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ປ ະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ ຍືນຍົງ. ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກຂໍ້ ຕົ ກ ລົງຊົ່ວຄາວວ່າດ້ວຍ ການຈັດເກັບຄ່າບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນຜ່ານທາງລົດໄຟ ສະບັບເລກທີ 6003/ກງ, ລົງວັນທີ 1 ທັນວາ 2021.ອີງຕາມເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ ຕົ ກ ລົງ ລະບຸວ່າ: ຄ່າບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນທາງລົດໄຟ ແມ່ນຄ່າບໍລິການທາງຜ່ານທີ່ນໍາໃຊ້ທ່າ ແ ຮ ງ ດ້ານພູມສາດຂອງ ປ ະ ເທດໃນການໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານ ສປປ ລາວ ໄປ ປ ະ ເທດທີສາມ ເພື່ອສ້າງໂອກາດເກັບລາຍຮັບພາກລັດ ປ ະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບໍາລຸງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈໍ າ ເປັນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໂດຍ ກ ຳ ນົດອັດຕາການຈັດເກັບຄ່າບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນທາງລົດໄຟ ແລະ ຮູບແບບການຊໍາລະ ດັ່ງນີ້: ອັດຕາຄ່າບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ສໍ າ ລັບຕູ້ສິນຄ້າ (Cargo Container) ຂະໜາດ 20 ຟຸດລົງມາ ເກັບໃນອັດຕາ 2.000.000 ກີບຕໍ່ຕູ້; ສໍ າ ລັບຕູ້ສິນຄ້າ ຂະໜາດ 40 ຟຸດ ເກັບໃນອັດຕາ 2.500.000 ກີບຕໍ່ຕູ້; ສໍ າ ລັບຕູ້ສິນຄ້າ ຂະໜາດ 45 ຟຸດຂຶ້ນໄປ ເກັບໃນອັດຕາ 3.000.000 ກີບຕໍ່ຕູ້ແລະ ຮູບແບບການຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ຜ່ານລະບົບທະນາຄານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ກົມພາສີ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງ ປ ະ ຕິບັດ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບຄ່າບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແດນສາກົນທາງລົດໄຟ ຕາມທີ່ໄດ້ ກ ຳ ນົດໄວ້ໃນຂໍ້ ຕົ ກ ລົງຊົ່ວຄາວສະບັບນີ້ໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນເວລາ ແລະ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງ ປ ະ ຕິບັດຕາມຂໍ້ ຕົ ກ ລົງຊົ່ວຄາວສະບັບນີ້, ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງ ປ ະ ຕິບັດ ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງແລ້ວ ຈະໄດ້ເຮັດສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ..........