ຄວາມງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດສປປລາວຢູ່ອັນດັບ4ຂອງອາຊຽນ

ສປປລາວ ຢູ່ອັນດັບ 4 ຂອງອາຊຽນ ໃນການຈັດອັນດັບ ຄວາມງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະ ກໍ ຳ ມະການຊີ້ນໍາລວມ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ (ຄອຄສ) ຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ 2022 ນີ້ ໃນການຈັດອັນດັບຄວາມງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ເວົ້າສະເພາະ ການຈັດອັນດັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັບວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ

ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດ “ການຄ້າລະຫວ່າງ ປ ະ ເທດ” ຊຶ່ງຕາມບົດລາຍງານການ ສໍ າ ຫຼວດ ການຈັດອັນດັບ ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ຫຼື EDB ສ ຳ ລັບປີ 2021 ເຫັນວ່າ: ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບທີ 78 ໃນໂລກ ແລະ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 4 ໃນ ກຸ່ມ ປ ະ ເທດອາຊຽນ ຮອງຈາກ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ແລະ ໄທ.