ການບັງຄັບ ຮ່ ວ ມ ເ ພ ດ ຜິດກົດໝາຍ

ຮຽນຮູ້ກົດໝາຍ ການບັງຄັບ ຮ່ ວ ມ ເ ພ ດ ມີຄວາມ ຜິ ດ ທາງອາຍາ ຕາມ ປ ະ ມວນກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 252 ສະບັບປັບປຸງ ປີ​ 2017