ຈັບໂຈນທີ່ມາລັກເຂົ້າເປືອກຂອງເຜົ່າມົ້ງ

ວັນທີ 26/5/2021 ທີ່ ບ້ານຊົມ ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປະຊາຊົນຈັບໂຈນທີ່ມາລັກເຂົ້າເປືອກຂອງເຜົ່າມົ້ງໄດ້ ກະລຸນາໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຊົມ