ຂີ່ລົດມາດີໆໄຟກໍ່ໄໝ້ລົດຈັກກາງທາງແປກເນາະ

ທີ 25.06.2022 ລົດຈັກເກີດໄຟໄຫມ້ ຫນ້າແຟນຊີບມໍ ນະຄອນປາກເຊ ຈຳປາສັກ ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ເກີດໄຟໄຫມ້ ອາດເກີດຈາກຂັບຂີ່ມາໄລຍະທາງໄກ ລົດຮ້ອນ ແລ້ວມາເຕີມນໍ້າມັນ