ແຂວງໄຊສົມບູນທຳມະຊາດອຸດົມສົມບູນ

ເລື່ອງວຸ້ນໆຂອງເຂດພິເສດ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແຂວງທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທຳມະຊາດ ພູຜາອອ້ມຮອບ ເປັນແຂວງທີ່ຢູ່ຕີນພູທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງປະເທດລາວ

ຫນາວຕະຫລອດປີ ອາກາດດີ ທຸກລະດູການ ງາມສົມຄຳລໍ້າລື ເມືອງໝາວ ສາວງາມ ( ຂອບໃຈຈາກສາວງາມ )