ປິ ດ ການເຂົ້າອອກ ເມືອງພູກູດ ຫາ ເມືອງຮ້ຽມ ຍ້ອນ ຊັ ງ ໂ ຄ ວິ ດ

ວັນທີ 25/9/2021 ປິ ດ ການເຂົ້າອອກ ເມືອງ-ແຂວງ ລະຫວ່າງ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫາ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອສະ ກັ ດ ກັ ນ ການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ເ ຊືິ້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ປອດໄພໄວ້ກ່ອນ ແຊຮໂລດ