ມື້ ນີ້ ອອກຈາກເຮືອນຈະ ຖື ກ ປັ ບ ໃ ໝ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງ ວ ດ

ສະເພາະວັນທີ 26 ກັນຍາ 2021 ແມ່ນວັນພັກ ລ າ ດ ສະການ ທຸກຄົນຕ້ອງ ຍຸ ດ ຕິ ການຈັດ ກິ ດ ກ ຳ ຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນ ບໍ່ ໃ ຫ້ ອ ອ ກ ເຮືອນ ຖ້າຜູ້ໃດ ລ ະ ເ ມີ ດ ຈະປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ການຢ່າງເຂັ້ມ ງ ວ ດ ຄື:

1. ຈະອອກ ກ ວ ດ ກາລາດຕະ ເ ວ ນ ບັນດາຫ້າງຮ້ານ, ການຕັ້ງວົງຊຸມ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ຖ້າ ລ ະ ເ ມີ ດ ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ປັ ບ ໃ ໝ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງ ວ ດ.

2. ມາດຕະການ ປັ ບ ໃ ໝ ບຸກຄົນ ປັ ບ ໃ ໝ 3,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ນິຕິບຸກຄົນ 10,000,000 ກີບ

3. ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຢູ່ຈຸດກວດກາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ຈຳ ເ ປັ ນ ປະຕິບັດ ໜ້ າ ທີ່ ດັ່ງນີ້: ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ເຮັດໜ້າທີ່ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ທີມ ແ ພ ດ ໄປເກັບຕົວຢ່າງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ ສູ ນ ກັ ກ ກັ ນ, ແພດ-ໝໍ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ສື່ສານ ໂ ທ ລ ະ ຄົ ມ ມະນາຄົມ, ກູ້ໄພ, ລົດຂົນສົ່ງ ເ ຄື່ ອ ງ ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ.