ນັ່ງດື່ມ ເ ບ ຍ 3 ຄົນກໍ່ ຖື ກ ຈັ ບ ເດີ້

ປກສ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕະນາກ ສືບຕໍ່ ກ ວ ດ ກາ ສຶ ກ ສ າ ອົ ບ ຮົ ມ ເ ຮັ ດ ບົດບັນ ທຶ ກ ຮ້ານອາຫານຕາມ ຄຳ ສັ່ງ ເ ລ ກ ທີ 016/ຈນວ. ເວລາ 22 ໂມງ 10 ນາທີ ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 ພະແນກ ສັ ນ ຕິ ບານ ປກສ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕະນາກ



ໄດ້ລົງ ກ ວ ດ ກ າ ຮ້ານອາຫານ ສີສຸພັນ ບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕະນາກ ນວ ເຊິ່ງພົບ ເ ຫັ ນ ມີການດື່ມ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ຈຳນວນ 3 ຄົນ, ຈຶ່ງໄດ້ ສຶ ກ ສ າ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່າວ ເ ຕື່ ອ ນ



ໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕະການ ຄຳ ສັ່ ງ ເລກທີ 016/ຈນວ ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ບ້ານ ຕິ ດ ຕາມ ຖ້າຍັງ ລ ະ ເ ມີ ດ ຈະນຳໃຊ້ ມ າ ດ ຕະການ ປັ ບ ໃ ໝ ຢ່າງເຂັ້ມ ງ ວ ດ.



ກອງ ບັ ນ ຊ າ ການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງ ເ ຈົ້ າ ຂອງ ກິ ດ ຈະການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິ ດ ຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນ ເ ຈົ້ າ ການໃນການ ປ້ ອ ງ ກັນ, ສະ ກັ ດ ກັ້້ ນ, ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢ່າງເຂັ້ມ ງ ວ ດ



ຖ້າເມີນເສີຍ ປ່ ອ ຍ ໃຫ້ ເ ຄ ຫ າ ສະຖານທີ່ຕົນເອງຮັບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ເປັນບ່ອນຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ທີ່ເປັນສາ ເ ຫ ດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງ.



ຖ້າ ລ ະ ເ ມີ ດ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກ ວ ດ ພົບຈະ ດຳ ເນີນຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ ຍົ ກ ເ ວັ ນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ສັງ ຄົ ມ ຖ້າພົບເຫັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ລາຍງານມາເບີ ວ ອ ດ ແອັບ ປກສ ນວ 020 28899774.



.



.



.



.



.



.



.



.