ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີບ້ານ ເ ຂ ດ ແ ດ ງ 97 ບ້ານແລ້ວ

ບ້ານ ເ ຂ ດ ແ ດ ງ ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ 25 ກັນຍາ 2021 ກ ວ ມ ເອົາ 7 ຕົວເມືອງ ມີທັງໝົດ 97 ບ້ານ

-ເມືອງ ໄ ຊ ທານີ ລວມມີ: 26 ບ້ານ
-ເມືອງ ຈັ ນ ທະບູລີ ລວມມີ: 9 ບ້ານ
-ເມືອງສີ ສັ ດ ຕະນາກ ລວມມີ: 4 ບ້ານ

-ເມືອງ ຫ າ ດ ຊາຍຟອງ ລວມມີ: 6 ບ້ານ
-ເມືອງນາ ຊ າ ຍ ທອງ ລວມມີ: 17 ບ້ານ
-ເມືອງ ໄ ຊ ເສດຖາ ລວມມີ: 10 ບ້ານ

Facebook Comments Box

Similar Posts