ລາຍລະອຽດແຕ່ ລ ະ ອາຊີບທີ່ ຕິ ດ ໂຄ ວິ ດ ມື້ ນີ້ ມີເກືອບທຸກອາ ຊີ ບ ເລີຍຍົກເວັ້ນອາ ຊີ ບ ຂໍທານ

ວັນທີ 26/10/2021 ທີ່ ນວຈ ວິ ເ ຄ າ ະ ຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກ, ສາຂາ ວິ ຊາ ຊີ ບ ຕ່າງໆ, 338 ກໍລະນີ

1. ພ ະ ນັກງານລັດ ມີ 5 ກໍລະນີ (ສະຖາບັນ ສາສ: 1 ອົງການກວດກາລັດ: 1)

2. ນັ ກ ການທູດ/ສະຖານທູດ/ອົງການ ສປຊ ມີ 1 ກໍລະນີ (ສະຖານທູດ: 1)

3. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 11 ກໍລະນີ (ວິທະຍາຄານໄກສອນ105: 11)

4. ພ ະ ນັກງານ ທ ະ ຫານ ມີ 4 ກໍລະນີ (ກົມກິລາ: 14 ່ກ ອ ງບັນຊາການ ທ ະ ຫານນະຄອນຫຼວງ: 1)

5. ພ ະ ນັກງານ ຕໍ າ ຫຼວດ ມີ 7 ກໍລະນີ (ກ ອ ງ ບັນຊາການທີ່ຕັ້ງ: 2, ກົມ 514: 1, ຕໍ າ ຫລວດ ນະຄອນຫລວງ: 1, ປກສ ລົງ ຮ າ ກ ຖານ: 1)

6. ນັ ກ ຮ ຽ ນ/ ນັ ກ ສຶ ກ ສາ ມີ 18 ກໍລະນີ (ນັກ ສຶ ກ ສາ ມຊ 4 ກໍລະນີ)

7. ຄ້ າ ຂາຍ/ທຸລະ ກິ ດ ສ່ວນຕົວ/ຮ້ານ ຂ າ ຍ ເຄື່ອງ ມີ 19 ກໍລະນີ (ຕ ະ ຫຼາດສະພານທອງເຫນືອ: 1 ຕ ະ ຫລາດທົ່ງພານທອງ: 1, ຕ ະ ຫລາດ ລ າ ວ ອົດຊີ: 2, ຕ ະ ຫລາດໄຊສະຫວ່າງ: 1 , ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້: 1, ໄອເດຍຝ່າຍ: 1).

8. ລັດວິສາຫະ ກິ ດ/ບໍລິ ສັ ດ/ເອກະ ຊົ ນ/ ມີ 10 ກໍລະນີ | (ທະນາຄານ JDB, ບໍລິສັດ TSB: 1, ບໍລິ ສັ ດ ຮຸ່ງອາລຸນ: 1, ບໍລິ ສັ ດ ETL, ໂອດ້ຽນມໍ: 2).

9. ໂຮງງານ ມີ 23 ກໍລະນີ (ໂຮງງານ CKL: 20, ໂຮງພິມບ້ານໂນນແກ້ວ: 1, ໂຮງງານ ຂ້ າ ສັ ດ ຫ້ວຍຫົງ)

10. ໂຮງແຮມ ມີ 1 ກໍລະນີ (ພ ະ ນັກງານໂຮງແຮມ ນະຄອນສັກ)

11. ເຮັດວຽກ Online ມີ 1 ກໍລະນີ

12. ພ ະ ນັກງານອະນາໄມມີ 1 ກໍລະນີ (ຢູ່ກະຊວງການ ເ ງິ ນ: 1)

13. ຫວ່າງງານ ມີ 4 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 2)

14. ເ ດັ ກ ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 10 ກໍລະນີ

15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 45 ກໍລະນີ

16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 176 ກໍລະນີ