ຂໍ້ມູນ 3 ຄົ ນ ຈາກໄປຍ້ອນ ໂ ຄ ວິ ດ

ຂໍ້ມູນ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃໝ່ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 3 ຄົ ນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃນລາວ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9